Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

03.12.2013.

Јавна набавка број 1/2013 – Набавка тонера и фотокондуктора обликован у 2 партије

Назув Наручиоца: Министарство привреде Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20 Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs Врста Наручиоца: Орган државне управе Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности Редни број набавке: 1/2013 Врста предмета: Добра Опис предмета, назив и ознака из ОРН: Предмет јавне набавке је набавка тонера и фотокондуктора обликован у 2 партије Пaртиja 1- набавка […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА