Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Закони из надлежности Министарства

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

„Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон и 5/15

ПРЕУЗМИTE документ

Закон о привредним друштвима

„Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015

ПРЕУЗМИTE документ

Закон о привредним коморама

„Службени гласник Републике Србије“ 112/2015

ПРЕУЗМИTE документ

Закон о приватизацији

„Службени гласинк РС“, бр. 83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016 – аутентично тумачење

ПРЕУЗМИTE документ

Закон о стечају

„Службени гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 – одлука УС и 83/2014

ПРЕУЗМИTE документ