Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавна набавка број 134/2017 – Извођење додатних радова на изградњи здравственог објекта специјалистичких служби са пасарелом Дома здравља, општина Кула

23.10.2017.

На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

број 134/2017Извођење додатних радова на изградњи здравственог објекта специјалистичких служби са пасарелом Дома здравља, општина Кула

 Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на реконструкцији здравственог објекта

Број и датум првобитно закљученог уговора:

Уговор о извођењу радова број 404-02-196/10/2016-11 од 27. децембра 2016. године.

Основ за примену преговарачког поступка:

У току извођења радова по првобитно закљученом Уговору број 404-02-196/10/2016-11 од 27. децембра 2016. године, Услед недостављања потпуне пројектно-техничке документације за електро радове (цртежи прикључница основе приземља и I спрата), појавила потреба за уговарањем додатних – непредвиђених радова које је неопходно извести да би се обезбедила функционалност објекта. Из напред наведених разлога неопходно је спровести преговарачки поступак у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) Закона о јавним набавкама. Управа за јавне набавке дала је позитивно мишљење о основаности примене преговарачког поступка број 404-02-3302/17 од 9. октобра 2017. године.

Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Кеј д.о.о. Ваљево, Владике Николаја 29б

Лице за контакт: Оливера Мијодраговић, olivera.mijodragovic@privreda.gov.rs, у периоду 7,30 – 15,30 часова.