Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавна набавка број 137/2017-Извођење додатних радова на изградњи примарне и секундарне канализационе мреже, са колекторима 1, 2 и 3 и прикључцима у радној зони 7 у Бољевцу

04.12.2017.

 На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

број 137/2017Извођење додатних радова на изградњи примарне и секундарне канализационе мреже, са колекторима 1, 2 и 3 и прикључцима у радној зони 7 у Бољевцу

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Природа и обим радова и основна обележја радова: инсталатерски радови на изградњи фекалне канализационе мреже

Број и датум првобитно закљученог уговора: Уговор о извођењу радова број 404-02-88/7/2017-11 од 5. јуна 2017. године.

Основ за примену преговарачког поступка:

У току извођења радова по првобитно закљученом Уговору број 404-02-88/7/2017-11 од 5. јуна 2017. године, услед недостатака и неслагања пројектне документације са стањем на терену дошло је до измене пројектне документације. Изменом пројектне документације појавила се потреба за уговарањем додатних – непредвиђених радова које је неопходно извести како би се обезбедила функционалност и завршетак пројекта. Из напред наведених разлога неопходно је спровести преговарачки поступак у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) Закона о јавним набавкама. Управа за јавне набавке дала је позитивно мишљење о основаности примене преговарачког поступка број 404-02-3837/17 од 30. новембра 2017. године.

Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење понуда:

 Група понуђача коју чине Обрадовић-Инжењеринг д.о.о., Куршумлија, Ул. Палих Бораца бр. 26, ПИБ 103184447, матични број 17532022 и Геодетско пројектни биро „Дигитал Кукић“ Кукић Ненад ПР, Бољевац, Ул. Кнеза Милоша бр. 7, ПИБ 102790035, матични број 54882238

Лице за контакт: Снежана Костић, snezana.kostic@privreda.gov.rs, у периоду 7,30 – 15,30 часова.