Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавна набавка број 18/2017 – Изградња коловоза у улици Нова 4 у индустријској зони у делу блокова 41 и 43 у Кикинди

18.04.2017.

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности број 18/2017

Изградња коловоза у улици Нова 4 у индустријској зони у делу блокова 41 и 43 у Кикинди 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 

Врста предмета јавне набавке: радови 

Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: припремни и земљани радови, радови на коловозној конструкцији.

Место извршења радова: Град Кикинда

Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45233140 – Радови на путевима

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.privreda.gov.rs

Начин подношења понуде и рок: Понуде се могу достављати лично или путем поште, на адресу Наручиоца – Министарство привреде, Кнеза Милоша бр. 20, Београд сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова и морају се налазити у затвореној коверти са назнаком – Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 18/2017 Изградња коловоза у улици Нова 4 у индустријској зони у делу блокова 41 и 43 у Кикинди (НЕ ОТВАРАТИ)

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Крајњи рок за подношење понуда је 5. мај 2017. године до 9,00 часова. 

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 5. маја 2017. године у 13,00 часова у просторијама Министарства привреде, Сектор за инвестиције у инфраструктурне пројекте, Влајковићева 10, Београд, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем Наручиоца.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда, морају да доставе Комисији заведено и оверено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора и др)

Рок за доношење одлуке: Наручилац ће одлуку о додели уговора о јавној набавци донети у  року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт: Миранда Вученовић, miranda.vucenovic@privreda.gov.rs, у периоду 7,30 – 15,30 часова.