Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавна набавка број 4/2017 – Извођење додатних радова на реконструкцији и доградњи објеката „Центар за развој локалних услуга социјалне заштите“, Врање

21.02.2017.

На основу члана  36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  број 4/2017 – Извођење додатних радова на реконструкцији и доградњи објеката „Центар за развој локалних услуга социјалне заштите“, град Врање


Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Природа и обим радова и основна обележја радова: додатни радови на реконструкцији и доградњи објеката „Центар за развој локалних услуга социјалне заштите“, град Врање, према техничкој документацији и предмеру који представља саставни део конкурсне документације. Предмет набавке су рушење паркета у просторијама, демонтажа металне ограде, израда хидроизолације подова, демонтажа постојеће санитарије, малтерисање нових зидова и  крпљење.

Број и датум првобитно закљученог уговора:

Уговор о извођењу радова број 404-02-154/6/2016-11 од 20. октобра 2016. године.

Основ за примену преговарачког поступка:

У току извођења радова по првобитно закљученом Уговору број 404-02-154/6/2016-11 од 20. октобра 2016. године, дошло је до појаве радова који нису предвиђени пројектантским предмером на основу кога су уговорени радови и који имају карактер непредвиђених радова које је неопходно извести да би се обезбедила функционалност објекта.. Из напред наведених разлога неопходно је спровести преговарачки поступак у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) Закона о јавним набавкама. Управа за јавне набавке дала је позитивно мишљење о основаности примене преговарачког поступка број 404-02-326/17 од 6. фебруара 2017. године.

Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење понуда:

ГПД Банковић д.о.о., Сурдулица, Ул. Јадранска бр. 16

Лице за контакт: Снежана Костић, е-пошта: : snezana.kostic@privreda.gov.rs, у периоду од 7:30 до 15:30 часова.