Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавна набавка број 85/2017 – Реконструкција раскрснице између улица Николе Нешковића, Ђуре Цвејића и Ђуре Даничића, град Вршац

23.10.2017.

 

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за јавну набавку број 85/2017

Реконструкција раскрснице између улица Николе Нешковића, Ђуре Цвејића и Ђуре Даничића, град Вршац

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Природа и обим радова и основна обележја радова: Реконструкција раскрснице између улица Николе Нешковића, Ђуре Цвејића и Ђуре Даничића, град Вршац према техничкој документацији и предмеру који представља саставни део конкурсне документације. Предмет набавке су припремни радови, земљани радови, радови на коловозној конструкцији, тротоару и кишној канализацији.

Место извршења радова: град Вршац

Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – грађевинарство; 45233140 – Радови на путевима

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.privreda.gov.rs

Начин подношења понуде и рок: Понуде се могу достављати лично или путем поште, на адресу Наручиоца – Министарство привреде, Кнеза Милоша бр.20, Београд сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова и морају се налазити у затвореној коверти са назнаком – Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 85/2017 – Реконструкција раскрснице између улица Николе Нешковића, Ђуре Цвејића и Ђуре Даничића, град Вршац НЕ ОТВАРАТИ.

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Крајњи рок за подношење понуда је  24. новембар 2017. године до 9,00 сати.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се  24. новембра 2017. године у 11,00 сати у просторијама Министарства привреде, Сектор за инвестиције у инфраструктурне пројекте, Београд, Ул. Влајковићева бр. 10, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем Наручиоца.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда, морају да доставе Комисији заведено и оверено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора и др).

Рок за доношење одлуке: Наручилац ће одлуку о додели уговора о јавној набавци донети у  року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт: Тамара Ђуричић, tamara.djuricic@privreda.gov.rs, у периоду  7,30 – 15,30 сати.