Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 8/2017 (набавка тонера) за партију 3 – тонери за НР уређаје

27.09.2017.

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

у поступку централизоване јавне набавке број 8/2017 (набавка тонера)

за партију 3 – тонери за НР уређаје

 

 

Врста поступка: Отворени поступак – централизована јавна набавка

Предмет јавне набавке: набавка рачунарског материјала – тонера

Ознака из општег речника набавки: 30125110 – тонери за ласерске и телефакс машине

Уговорена вредност износи 426.575,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора била је најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: 3.

Датум закључења оквирног споразума: 11. јул 2017. године

Датум закључења уговора: 28. август 2017. године

Oсновни подаци о добављачу: уговор је закључен са добављачем: Aigo business system d.o.o. из Београда, ул. Кнегиње Зорке број 25-27.

Период важења уговора: До 31. децембра 2017. год.