Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Закони из надлежности Министарства

Закон о приватизацији

„Службени гласинк РС“, бр. 83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016 – аутентично тумачење

ПРЕУЗМИTE документ

Закон о стечају

„Службени гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011 – др. закон, 71/2012 – одлука УС и 83/2014

ПРЕУЗМИTE документ

Закон о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације

„Службени гласник РС“, бр. 123/2007, 30/2010, 115/2014 и 112/2015

ПРЕУЗМИTE документ

Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености

„Службени гласник РС“, број 36/09

ПРЕУЗМИTE документ

Закон о централној евиденцији привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре

„Службени гласник РС“ број 112/2015

ПРЕУЗМИTE документ

Закон о контроли предмета од драгоцених метала

„Службени гласник“ број 36/2011 и 15/2016

ПРЕУЗМИTE документ