Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

Javna nabavka broj 1/2013 – Nabavka tonera i fotokonduktora oblikovan u 2 partije

03.12.2013.

Nazuv Naručioca: Ministarstvo privrede
Adresa Naručioca: Kneza Miloša 20
Internet stranica Naručioca: www.privreda.gov.rs
Vrsta Naručioca: Organ državne uprave

Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

Redni broj nabavke: 1/2013
Vrsta predmeta: Dobra

Opis predmeta, naziv i oznaka iz ORN: Predmet javne nabavke je nabavka tonera i fotokonduktora oblikovan u 2 partije

Partija 1- nabavka tonera i fotokonduktora za štampače, toner za laserske štampače i telefaks mašine – 30125110

Partija 2- nabavka tonera i fotokonduktora za fotokopir aparate, toner za fotokopir aparate – 30125120

Kriterijum za dodelu ugovora: najniže ponuđena cena

Način preuzimanja konkursne dokumentacije,odn. internet adresa gde je objavljena: Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca Javna nabavka – Toneri

Način podnošenja ponuda i rok za podnošenje ponuda:  Ponuđač podnosi ponudu neposredno ili putem pošte. Ukoliko ponuđač ponudu podnosi putem pošte mora da obezbedi da ista bude primljena od strane naručioca do datuma i časa koji je određen u ovom pozivu. Ponuda se dostavlja u pismenom   obliku na srpskom jeziku u zatvorenoj koverti, zatvorenoj na način da se prilikom otvaranja ponude sa sigurnošću može utvrditi da se prvi put otvara. Ponuda se dostavlja na adresu: Beograd, Kneza Miloša 20, I sprat, kancelarija 115.U konkursnoj dokumentaciji pod tačkom 1.6. Propratni obrazac koji ponuđač treba da zalepi na koverti u kojoj je ponuda.

Neblagovremena će se smatrati ponuda koja nije primljena od strane naručioca do datuma i časa koji je određen u ovom pozivu. Ukoliko je ponuda neblagovremena Naručilac će je neotvorenu vratiti ponuđaču, sa naznakom da je neblagovremena.

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili obe partije. Ponuda mora da obuhvati najmanje jednu celu partiju. Ponuđač je dužan da u ponudi navede da li se ponuda odnosi na celokupnu nabavku ili samo na određene partije. U slučaju da ponuđač podnese ponudu za jednu ili dve partije, ona mora biti podneta tako da se može ocenjivati za svaku partiju posebno.

Rok za podnošenje ponudaRok za podnošenje ponuda je  do 13. decembra 2013. godine  do 12,00 sati

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda održaće se dana 13. decembra 2013.godine sa početkom u 12:15 časova, u prostorijama Ministarstva privrede, Beograd, Kneza Miloša 20, I sprat, kancelarija 115.

Uslovi pod kojim predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: Ovlašćeni predstavnici ponuđača, pre početka otvaranja ponude moraju komisiji za otvaranje podneti punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda.

Rok za donošenje odluke: Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda.

Lica za kontakt: Snežana Crnojević i Branka Erdeljan 011/ 3642699,snezana.crnojevic@privreda.gov.rs , branka.erdeljan@privreda.gov.rs

ODGOVORI NA PITANJA U VEZI JAVNE NABAVKE TONERA I FOTOKONDUKTORA ZA ŠTAMPAČE I FOTOKOPIR APARATE 1/2013

1.     Na pitanja ponuđača u vezi dela konkursne dokumentacije da su ponuđači u obavezi da ponude original tonere i da ponude mogu davati samo ponuđači koji su ovlašćeni distributeri, a da mogu da se ponude i ekvivalentni toneri – pitanje: Da li potencijalni ponuđači mogu da ponude tonere koji nisu originalni?

ODGOVOR: Toneri moraju biti originalni, mogu biti proizvedeni od strane drugih proizvođača ali uz obaveznu potvrdu od strane proizvođača štampača, odn. fotokopir aparata da se ponuđeni toneri mogu koristiti u njihovim mašinama.

2.     Pitanje: Da li se priznaje autorizacija proizvođača ili autorizacija ovlašćenog distributera izdata na ime ponuđača koja glasi na naručioca i na predmetnu javnu nabavku kao dokaz?

ODGOVOR: Ponude mogu davati samo ponuđači koji su ovlašćeni distributeri od strane ponuđača ili od drugog pravnog lica ovlašćenog od strane proizvođača.Potvrda o originalnosti mora biti izdata od proizvođača ili predstavništva proizvođača. Ukoliko ne postoji predstavništvo na teritoriji RS potvrda može biti od ovlašćenog dilera.

3.     Da li se prihvata izjava ponuđača o trajanju garantnog roka od 12 meseci (ponuđačku garanciju) kao validan dokaz i da li će se prihvatiti isporuka predmetnih tonera bez garantnih listova.

ODGOVOR: Miže se prihvatiti izjava ponuđača o trajanju garantnog roka kao validan dokaz.

4.     Na pitanje da li obrazac struktura cene može da se izda na memorandumu ponuđača

ODGOVOR: Ne može se izdati na memorandumu ponuđača, već na priloženom obrascu u konkursnoj dokumentaciji. Ukoliko u ovom obrascu nema dovoljno kolona možete da dodate nove kolone.