Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

Javna nabavka broj 41/2019 Pregovarački postupak – Usluge u oblasti preduzetničkog obrazovanja

12.04.2019.

Na osnovu člana 36. stav 1. tačka 2) i stav 7.  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje

 

 

O B A V E Š T E NJ E

O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA

ZA JAVNU NABAVKU BROJ 41/2019

 

Naručilac: Ministarstvo privrede, Beograd, ul. Kneza Miloša 20

Internet stranica: www.privreda.gov.rs

Vrsta naručioca: organ državne uprave

Opis predmeta: usluge u oblasti razvoja preduzetničkog obrazovanja

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 98000000 – ostale javne, društvene i lične usluge.

Osnov za primenu pregovaračkog postupka: član 36. stav 1. tačka 2 (ako zbog tehničkih, odnosno umetničkih razloga predmeta javne nabavke ili iz razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava, nabavku može izvršiti samo određeni ponuđač)

Organizacija “Dostignuća mladih u Srbiji“, u ovom trenutku je jedina organizacija koja u našoj zemlji sprovodi međunarodno licencirani program “Učenička kompanija“. Licencu za sprovođenje navedenog programa izdaje organizacija Junior Achievement Worldwide i ista licenca predstavlja potvrdu da određena organizacija ispunjava standrade i ima pravo i mogućnost da sprovodi program “Učenička kompanija“

Naziv i adresa lica kojima će naručilac poslati poziv: “Dostignuća mladih u Srbiji“, ul. Vojvode Hrvoja broj 28, 2. sprat, Beograd