Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавна набавка број 53/2018 – Извођење додатних радова на изградњи дечијег вртића, општина Владичин Хан

09.05.2018.

На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

број 53/2018Извођење додатних радова на изградњи дечијег вртића, општина Владичин Хан

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Природа и обим радова и основна обележја радова: подно-полагачки и фасадерски радови

Број и датум првобитно закљученог уговора:

Уговор о извођењу радова број 404-02-163/13/2016-11 од 8. новембра 2016. године.

Основ за примену преговарачког поступка:

У току извођења радова по првобитно закљученом Уговору број 404-02-163/13/2016-11 од 8. новембра 2016. године, на објекту дечијег вртића у Владичином Хану, утврђено је да је дошло до појаве додатних-непредвиђених радова. Из напред наведених разлога неопходно је спровести преговарачки поступак у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) Закона о јавним набавкама. Управа за јавне набавке дала је позитивно мишљење о основаности примене преговарачког поступка број 404-02-1664/18 од 24. априла 2018. године.

Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење понуда:

ГПД Банковић д.о.о., Сурдулица, Ул. Јадранска  бр. 16, ПИБ 104174747, матични број 20042877

Лице за контакт: Славица Живковић, slavica.zivkovic@privreda.gov.rs, у периоду 7,30 – 15,30 часова