Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавна набавка број 64/2019 – Извођење додатних радова на реконструкцији и доградњи атлетског стадиона у Краљеву

20.06.2019.

На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

број 64/2019Извођење додатних радова на реконструкцији и доградњи атлетског стадиона у Краљеву

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Природа и обим радова и основна обележја радова: земљани радови, радови на санацији трибина, радови на реконструкцији носача и радови на доградњи санитарног чвора

Број и датум првобитно закљученог уговора:

Уговор о извођењу радова број: 404-02-133/10/2018-11 од 30. августа 2018. године

Основ за примену преговарачког поступка:

У току извођења радова по првобитно закљученом Уговору број: 404-02-133/10/2018-11 од 30. августа 2018. године утврђено је да је дошло до појаве непредвиђених радова. Из тих  разлога неопходно је спровести преговарачки поступак у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) Закона о јавним набавкама. Управа за јавне набавке је дала позитивно мишљење о основаности примене преговарачког поступка број: 404-02-2619/19 од 10. јуна 2019. године.

Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење понуда:

 Кеј д.о.о., Ваљево, Ул. Владике Николаја бр. 29б ПИБ 10068813, матични број 07367236 (носилац посла групе понуђача коју чине Кеј д.о.о., Ваљево, Ул. Владике Николаја бр. 29б, Bauwesen d.o.o., Лазаревац, Ул. Карађорђева бр. 32а, Пејком д.о.о., Београд, Ул. Бранка Крсмановића бр. 6 и Биро за геодетске радове „Geosistem“, Стефановић Милош, предузетник, Ваљево, Ул. Војводе Мишића бр. 9/1)

Лице за контакт: Миранда Вученовић, miranda.vucenovic@privreda.gov.rs, у периоду 7,30 – 15,30 сати.