Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

Javna nabavka broj 64/2019 – Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji i dogradnji atletskog stadiona u Kraljevu

20.06.2019.

Na osnovu člana 36. stav 7. i člana 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/2015), Ministarstvo privrede objavljuje:

 

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA

BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

broj 64/2019Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji i dogradnji atletskog stadiona u Kraljevu

 

Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo privrede, Beograd, Ul. Kneza Miloša br. 20, www.privreda.gov.rs

Vrsta naručioca: Organ državne uprave

Priroda i obim radova i osnovna obeležja radova: zemljani radovi, radovi na sanaciji tribina, radovi na rekonstrukciji nosača i radovi na dogradnji sanitarnog čvora

Broj i datum prvobitno zaključenog ugovora:

Ugovor o izvođenju radova broj: 404-02-133/10/2018-11 od 30. avgusta 2018. godine

Osnov za primenu pregovaračkog postupka:

U toku izvođenja radova po prvobitno zaključenom Ugovoru broj: 404-02-133/10/2018-11 od 30. avgusta 2018. godine utvrđeno je da je došlo do pojave nepredviđenih radova. Iz tih  razloga neophodno je sprovesti pregovarački postupak u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 5) podtačka (1) Zakona o javnim nabavkama. Uprava za javne nabavke je dala pozitivno mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka broj: 404-02-2619/19 od 10. juna 2019. godine.

Naziv i adresa lica kome će naručilac poslati poziv za podnošenje ponuda:

 Kej d.o.o., Valjevo, Ul. Vladike Nikolaja br. 29b PIB 10068813, matični broj 07367236 (nosilac posla grupe ponuđača koju čine Kej d.o.o., Valjevo, Ul. Vladike Nikolaja br. 29b, Bauwesen d.o.o., Lazarevac, Ul. Karađorđeva br. 32a, Pejkom d.o.o., Beograd, Ul. Branka Krsmanovića br. 6 i Biro za geodetske radove „Geosistem“, Stefanović Miloš, preduzetnik, Valjevo, Ul. Vojvode Mišića br. 9/1)

Lice za kontakt: Miranda Vučenović, miranda.vucenovic@privreda.gov.rs, u periodu 7,30 – 15,30 sati.