Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Jавна набавка број 65/2018 Доградња типске јединице објекта Дечијег вртића „Маслачак” у Севојну, град Ужице

06.06.2018.

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за јавну набавку број 65/2018

 Доградња типске јединице објекта  Дечијег вртића „Маслачак” у Севојну, град Ужице

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Радови

Природа и обим радова и основна обележја радова: грађевински радови (демонтажа и рушење, земљани, зидарски, бетонски и армирано-бетонски, армирачки, тесарски, кровопокривачки и  изолатерски радови), занатски радови (столарски, лимарски, керамичарски, подополагачки, молерско-фарбарски и разни радови), партерно уређење, хидротехничке инсталације (рушење и демонтажа, земљани, бетонски, водовод, канализација, санитарни уређаји и прибор, ПП инсталација и разни радови), електричне инсталације (напајање, мерење и разводне табле, инсталација осветљења и прикључница, инсталациона опрема, инсталација темељног уземљивача и громобрана и остали радови), машинске инсталације (инсталација грејања, вентилације и припремно-завршни радови)

Место извршења радова: Град Ужице

 Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство,

45200000 – Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.privreda.gov.rs

Начин подношења понуде и рок: Понуде се могу достављати лично или путем поште, на адресу Наручиоца – Министарство привреде, Кнеза Милоша бр.20, Београд сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова и морају се налазити у затвореној коверти са назнаком – Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 65/2018– Доградња типске јединице објекта  Дечијег вртића „Маслачак” у Севојну, град Ужице    (НЕ ОТВАРАТИ).

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Крајњи рок за подношење понуда је 9. јул 2018. године до 9,00 часова.

 Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 9. јула 2018. године у 11,00 часова у просторијама Министарства привреде, Сектор за инвестиције у инфраструктурне пројекте, Влајковићева 10, Београд, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем Наручиоца.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда, морају да доставе Комисији заведено и оверено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора и др)

Рок за доношење одлуке: Наручилац ће одлуку о додели уговора о јавној набавци донети у  року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт: Снежана Костић, snezana.kostic@privreda.gov.rs, у периоду 7,30 – 15,30 часова.