Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

Javna nabavka broj 68/2019 – Izgradnja prve faze postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u funkciji radne zone u Žitištu – elektro radovi

22.07.2019.

Na osnovu člana  60. stav 1. tačka 1)  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za javnu nabavku broj 68/2019

Izgradnja prve faze postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u funkciji radne zone u Žitištu – elektro radovi

 

Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo privrede, Beograd, Ul. Kneza Miloša br. 20, www.privreda.gov.rs

Vrsta naručioca: Organ državne uprave

Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta javne nabavke: Radovi

Priroda i obim radova i osnovna obeležja radova: radovi na osvetljenju, gromobranskim instalacijama, instalacijama signaliacije požara, instalacijama video nadzora i drugi radovi.

Mesto izvršenja radova: Opština Žitište

Oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Oznaka iz klasifikacije delatnosti: Sektor F – građevinarstvo,

45311000 – Radovi na postavljanju električnih instalacja i elektro – montažni radovi

Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena

Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna: Konkursna dokumentacija je dostupna na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca www.privreda.gov.rs

Način podnošenja ponude i rok: Ponude se mogu dostavljati lično ili putem pošte, na adresu Naručioca – Ministarstvo privrede, Kneza Miloša br.20, Beograd svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova i moraju se nalaziti u zatvorenoj koverti sa naznakom – Ponuda za JAVNU NABAVKU BROJ 68/2019 – Izgradnja prve faze postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u funkciji radne zone u Žitištu – elektro radovi (NE OTVARATI).

Ponuđač je dužan da na poleđini koverte naznači naziv, adresu, telefon i kontakt osobu.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 22. avgust 2019. godine do 9,00 časova.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se 22. avgust 2019. godine u 11,00 časova u prostorijama Ministarstva privrede, Sektor za investicije u infrastrukturne projekte, Vlajkovićeva 10, Beograd, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača.

Postupak otvaranja ponuda sprovodi Komisija obrazovana rešenjem Naručioca.

Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: Predstavnici ponuđača koji prisustvuju javnom otvaranju ponuda, moraju da dostave Komisiji zavedeno i overeno ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda, u protivnom nastupaju kao javnost i ne mogu preduzimati aktivne radnje u postupku (potpisivanje zapisnika, isticanje prigovora i dr)

Rok za donošenje odluke: Naručilac će odluku o dodeli ugovora o javnoj nabavci doneti u  roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Lice za kontakt: Snežana Kostić, snezana.kostic@privreda.gov.rs, u periodu 7,30 – 15,30 časova.