Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавна набавка број ЈН 3/2014 – Набавка услуга превођења

20.03.2014.

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12), Министарство привреде објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назув Наручиоца: Министарство привреде

Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20
Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs

Врста Наручиоца: Орган државне управе
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Редни број набавке: 3/2014

Врста предмета: Услуге

Опис предмета, назив и ознака из ОРН: Предмет јавне набавке су услуге превођења са српског на друге језике и са других језика на српски – симултано, консекутивно и превођење текста за потребе Министарства привреде, ОРН: 79530000, 79540000
Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је објављена: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.privreda.gov.rs

Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште. Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до датума и часа који је одређен у овом позиву. Понуда се доставља у писаном облику на српском језику у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуде са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара. Понуда се доставља на адресу: Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша 20, I спрат, канцеларија 115.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до датума и часа који је одређен у овом позиву. Уколико је понуда неблаговремена Наручилац ће је неотворену вратити понуђачу, са назнаком да је неблаговремена.

Рок за подношење понуда је до 22. априла 2014. године,до 12,00 сати

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда одржаће се дана 22. априла 2014. године са почетком у 12:15 часова, у просторијама Министарства привреде, Београд, Кнеза Милоша 20, I спрат, канцеларија 115.

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Овлашћени представници понуђача, пре почетка отварања понуде морају комисији за отварање поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 2 дана од дана отварања понуда.

Лица за контакт: Снежана Црнојевић и Бранка Ердељан 011/3642-699, snezana.crnojevic@privreda.gov.rs , branka.erdeljan@privreda.gov.rs

1. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 3/2014 – УСЛУГЕ ПРЕВОЂЕЊА

Након објављивања позива и конкурсне документације за јавну услуга превођења са српског језика на друге и са других језика на српски – симултано, консекутивно и превођење текста за потребе Министарства привреде (број набавке 3/2014) један од потенцијалних понуђача поставио је следећа питања:

1. У списку пружених услуга – референци се наводе и вредности уговора. Да ли је потребно да збир вредности тих уговора који се на крају уписује има одређени минимум?

2. Да ли је ЈН број 3/2014 јавна набавка мале вредности?

Поводом ових питања достављамо одговоре како следи:

1. У конкурсној документацији на страни 5. наведени су додатни услови које понуђач треба да испуњава, између осталог неопходни пословни капацитет, што подразумева да има референце за последње три године (2011, 2012. и 2013.), најмање две по години.

У Обрасцу списка наручилаца и потврде о извршеним услугама, наводи се период (године) вршења услуга и вредности уговора, а збир тих вредности не мора да има одређени минимум.

2. Јавна набавка број 3/2014 није набавка мале вредности, што је јасно наведено и у позиву за подношење понуда и у конкурсној документацији.

2. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ПРЕВОЂЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ; БРОЈ НАБАВКЕ 3/2014

У поступку јавне набавке услуга превођења за потребе Министарства привреде, један од потенцијалних понуђача поднео је захтев да се изврши допуна конкурсне документације у којој ће се прецизирати врста и количина опреме која се тражи и да се то уврсти у критеријуме, или да се измени конкурсна документација и поништи тачка г)

У захтеву је навео да је у тачки III под г) тражено обезбеђивање неопходне пратеће опреме (слушалице, микрофони, пројектор са платном, лаптоп и др.) и особља које рукује истом, ради пружања предметних услуга. Међутим услуге превођења не зависе од пројектора са платном и лап топа и то је опрема за презентације.

У другом делу, где је тражена опрема за симултано превођење и микрофони тј.обезбеђење аудио опреме (звучници ,каблови и микрофони), није наведено за који број учесника се мора обезбедити опрема за симултано превођење, а то утиче на цену.

Та опрема нигде није вреднована као елемент у критеријуму економски најповољније понуде, што је неприхватљиво, па је из тог разлога тражио да се изврши измена или допуна конкурсне документације.
Поводом овог захтева наручилац даје следећи одговор:

На страни 4. конкурсне документације јасно је наведено да услуге превођења обухватају: симултано превођење, консекутивно превођење, превођење текста и обезбеђење неопходне опреме и особља које рукује истом, ради пружања наведених услуга.

Такође на страни 12. конкурсне документације је наведено да цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке (што значи да цена обухвата и трошкове неопходне опреме уколико је иста потребна).

Из наведених разлога, наручилац не мења конкурсну документацију, нити врши допуну исте.
Београд, 7. април 2014. год.

3. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ПРЕВОЂЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ; БРОЈ НАБАВКЕ 3/2014

Поводом поновног питања потенцијалног понуђача за колико особа се тражи да се обезбеде слушалице и опрема за симултано превођење, наручилац даје следећи одговор:

Конкурсна документација, односно техничке карактеристике предмета набавке, формирана је у свему према потребама наручиоца и услуге превођења обухватају, поред осталог, и обезбеђење неопходне пратеће опреме за симултано превођење и особља које рукује истом, у случајевима када то буде потребно. Обезбеђење такве опреме је неопходно у изузетним ситуацијама којих нема у великој мери, али се ни број учесника у сваком конкретном случају не може унапред знати. Када се укаже таква потреба, то би у сваком случају било унапред најављено и договорено, а потенцијалним понуђачима је то захтевано, јер у случају такве потребе наручилац мора да обезбеди све потребне услове.
Београд, 9. април 2014. год.

4 . ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ ИЛИ ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ПРЕВОЂЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ; БРОЈ НАБАВКЕ 3/2014

Поводом поновног захтева потенцијалног понуђача за измену или допуну конкурсне документације, наручилац даје следећи одговор:

Као што је већ одговорено по претходном питању, конкурсна документација, односно техничке карактеристике предмета набавке, формирана је у свему према потребама наручиоца и услуге превођења обухватају, поред осталог, и обезбеђење неопходне пратеће опреме за симултано превођење и особља које рукује истом, у случајевима када то буде потребно. Обезбеђење такве опреме је неопходно у изузетним ситуацијама којих нема у великој мери, али се ни број учесника у сваком конкретном случају не може унапред знати. Када се укаже таква потреба, то би у сваком случају било унапред најављено и договорено, а потенцијалним понуђачима је то захтевано, јер у случају такве потребе наручилац мора да обезбеди све потребне услове.

У овом случају нема никаквог кршења права понуђача и не ради се о накнадсном договарању које је супротно Закону о јавним набавкама, већ је реч о томе да ће добављач са којим буде закључен уговор, у случају потребе да се обездеди тражена опрема за симултано превођење, бити благовремено обавештен о томе и о броју учесника за које треба да се обезбеди опрема.

Из наведених разлога, наручилац не мења конкурсну документацију нити врши допуну исте.
Београд, 10. април 2014. год.

5. ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ПРЕВОЂЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ; БРОЈ НАБАВКЕ 3/2014

Један од потенцијалних понуђача поставио је питање у коме наводи да је регистрован средином 2011. године и нема податке за 2010. годину, али је у 2011. и 2012. години приходовао довољно за испуњење услова (преко 10.000.000,00 динара), да ли има услов за учествовање у овом поступку.

Поводом овог питања наручилац доставља следећи одговор:
Понуђач који је регистрован средином 2011. године, а има остварен пословни приход најмање 10.000.000,00 динара, испуњава тражени додатни услов у погледу финансијског капацитета.

Београд, 10. април 2014. год.

6. ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ПРЕВОЂЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ; БРОЈ НАБАВКЕ 3/2014

Један од потенцијалних понуђача поставио је питање у коме наводи да има уговор о пружању преводилачких услуга који је склопљен на неодређено време и потреба тих купаца за преводилачким услугама је континуирана у току целе године. У конкурсној документацији се тражи да се у табели упише период вршења услуга.

Да ли је прихватљиво да се за период вршења услуга из одређене године упише период од целе године. На пример, за услуге извршене у 2013. години да се упише период од 01.01.2013. го0 31.12.2013.год?
Поводом овог питања наручилац доставља следећи одговор:

У конкурсној документацији у поглављу IV тачка 2. Упутство како се доказује испуњеност услова, јасно је наведено како се доказује испуњеност сваког појединог обавезног и додатног услова. За додатни услов – пословн капацитет наведено је да се прилажу референце за последње три године (2011, 2012. и 2013.), минимум 2 по години са потврдама наручилаца и вредностима уговора.

У Обрасцу XII – саписак наручилаца уписује се година у којој су вршене услуге, називи референтних наручилаца са вредностима извршених услуга и периодом вршења услуга. За период вршења услуга може се уписати и цела година уколико су услуге вршене целе године, а за вредност уписати вредност пружених услуга по том уговору у тој години.
Београд, 14. април 2014. год.

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

у поступку јавне набавке број 3/2014

Врста поступка: отворени поступак

Предмет јавне набавке: услуге превођења са српског на друге језике и са других језика на српски – симултано, консекутивно и превођење текста за потребе Министарства привреде, ознака из општег речника набавки: 79530000; 79540000.

Уговорена вредност износидо 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора била је економски најповољнија понуда, а елементи критеријума: цена услуге, рок за најаву коришћења услуге и број језика са којих и на које се врши превођење.

Број примљених понуда: 5, од којих је једна одбијена на основу члана 106. став 1, тачка 1) Закона о јавним набавкама, а неблаговремених понуда није било.

Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена за симултано превођење износила је 9.945,00 динара без ПДВ-а по сату, за консекутивно превођење 7.000,00 динара без ПДВ-а по сату, за превођење текста 847,00 динара без ПДВ-а по обрачунској страни, а најнижа понуђена цена за симултано превођење износила је 3.000,00 динара без ПДВ-а по сату, за консекутивно превођење 2.800,00 динара без ПДВ-а по сату и за превођење текста 585,00 динара без ПДВ-а по обрачунској страни.

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша понуђена цена за симултано превођење износила је 9.945,00 динара без ПДВ-а по сату, за консекутивно превођење 4.500,00 динара без ПДВ-а по сату, за превођење текста 847,00 динара без ПДВ-а по обрачунској страни, а најнижа понуђена цена за симултано превођење износила је 3.000,00 динарабез ПДВ-а по сату, за консекутивно превођење 2.800,00 динара без ПДВ-а по сату и за превођење текста 585,00 динара без ПДВ-а по обрачунској страни.

Датум доношење одлуке о додели уговора: 23. април 2014. године.
Датум закључења уговора: 13. мај 2014. године
Oсновни подаци о добављачу: уговор је закључен са добављачем „Ninamedia kliping“ д.о.о. из Новог Сада, ул. Војводе Мишића број 9.
Период важења уговора: годину дана, или до утрошка средстава.