Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

Javna nabavka broj JN 3/2014 – Nabavka usluga prevođenja

20.03.2014.

Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12), Ministarstvo privrede objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Nazuv Naručioca: Ministarstvo privrede

Adresa Naručioca: Kneza Miloša 20
Internet stranica Naručioca: www.privreda.gov.rs

Vrsta Naručioca: Organ državne uprave
Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak
Redni broj nabavke: 3/2014

Vrsta predmeta: Usluge

Opis predmeta, naziv i oznaka iz ORN: Predmet javne nabavke su usluge prevođenja sa srpskog na druge jezike i sa drugih jezika na srpski – simultano, konsekutivno i prevođenje teksta za potrebe Ministarstva privrede, ORN: 79530000, 79540000
Kriterijum za dodelu ugovora: ekonomski najpovoljnija ponuda

Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je objavljena: Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca www.privreda.gov.rs

Način podnošenja ponuda i rok za podnošenje ponuda: Ponuđač podnosi ponudu neposredno ili putem pošte. Ukoliko ponuđač ponudu podnosi putem pošte mora da obezbedi da ista bude primljena od strane naručioca do datuma i časa koji je određen u ovom pozivu. Ponuda se dostavlja u pisanom obliku na srpskom jeziku u zatvorenoj koverti, zatvorenoj na način da se prilikom otvaranja ponude sa sigurnošću može utvrditi da se prvi put otvara. Ponuda se dostavlja na adresu: Ministarstvo privrede, Beograd, Kneza Miloša 20, I sprat, kancelarija 115.

Neblagovremenom će se smatrati ponuda koja nije primljena od strane naručioca do datuma i časa koji je određen u ovom pozivu. Ukoliko je ponuda neblagovremena Naručilac će je neotvorenu vratiti ponuđaču, sa naznakom da je neblagovremena.

Rok za podnošenje ponuda je do 22. aprila 2014. godine,do 12,00 sati

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda održaće se dana 22. aprila 2014. godine sa početkom u 12:15 časova, u prostorijama Ministarstva privrede, Beograd, Kneza Miloša 20, I sprat, kancelarija 115.

Uslovi pod kojim predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: Ovlašćeni predstavnici ponuđača, pre početka otvaranja ponude moraju komisiji za otvaranje podneti punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda.

Rok za donošenje odluke: Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 2 dana od dana otvaranja ponuda.

Lica za kontakt: Snežana Crnojević i Branka Erdeljan 011/3642-699, snezana.crnojevic@privreda.gov.rs , branka.erdeljan@privreda.gov.rs

1. ODGOVORI NA PITANJA POTENCIJALNOG PONUĐAČA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BROJ 3/2014 – USLUGE PREVOĐENJA

Nakon objavljivanja poziva i konkursne dokumentacije za javnu usluga prevođenja sa srpskog jezika na druge i sa drugih jezika na srpski – simultano, konsekutivno i prevođenje teksta za potrebe Ministarstva privrede (broj nabavke 3/2014) jedan od potencijalnih ponuđača postavio je sledeća pitanja:

1. U spisku pruženih usluga – referenci se navode i vrednosti ugovora. Da li je potrebno da zbir vrednosti tih ugovora koji se na kraju upisuje ima određeni minimum?

2. Da li je JN broj 3/2014 javna nabavka male vrednosti?

Povodom ovih pitanja dostavljamo odgovore kako sledi:

1. U konkursnoj dokumentaciji na strani 5. navedeni su dodatni uslovi koje ponuđač treba da ispunjava, između ostalog neophodni poslovni kapacitet, što podrazumeva da ima reference za poslednje tri godine (2011, 2012. i 2013.), najmanje dve po godini.

U Obrascu spiska naručilaca i potvrde o izvršenim uslugama, navodi se period (godine) vršenja usluga i vrednosti ugovora, a zbir tih vrednosti ne mora da ima određeni minimum.

2. Javna nabavka broj 3/2014 nije nabavka male vrednosti, što je jasno navedeno i u pozivu za podnošenje ponuda i u konkursnoj dokumentaciji.

2. ODGOVORI NA PITANJA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGA PREVOĐENJA ZA POTREBE MINISTARSTVA PRIVREDE; BROJ NABAVKE 3/2014

U postupku javne nabavke usluga prevođenja za potrebe Ministarstva privrede, jedan od potencijalnih ponuđača podneo je zahtev da se izvrši dopuna konkursne dokumentacije u kojoj će se precizirati vrsta i količina opreme koja se traži i da se to uvrsti u kriterijume, ili da se izmeni konkursna dokumentacija i poništi tačka g)

U zahtevu je naveo da je u tački III pod g) traženo obezbeđivanje neophodne prateće opreme (slušalice, mikrofoni, projektor sa platnom, laptop i dr.) i osoblja koje rukuje istom, radi pružanja predmetnih usluga. Međutim usluge prevođenja ne zavise od projektora sa platnom i lap topa i to je oprema za prezentacije.

U drugom delu, gde je tražena oprema za simultano prevođenje i mikrofoni tj.obezbeđenje audio opreme (zvučnici ,kablovi i mikrofoni), nije navedeno za koji broj učesnika se mora obezbediti oprema za simultano prevođenje, a to utiče na cenu.

Ta oprema nigde nije vrednovana kao element u kriterijumu ekonomski najpovoljnije ponude, što je neprihvatljivo, pa je iz tog razloga tražio da se izvrši izmena ili dopuna konkursne dokumentacije.
Povodom ovog zahteva naručilac daje sledeći odgovor:

Na strani 4. konkursne dokumentacije jasno je navedeno da usluge prevođenja obuhvataju: simultano prevođenje, konsekutivno prevođenje, prevođenje teksta i obezbeđenje neophodne opreme i osoblja koje rukuje istom, radi pružanja navedenih usluga.

Takođe na strani 12. konkursne dokumentacije je navedeno da cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke (što znači da cena obuhvata i troškove neophodne opreme ukoliko je ista potrebna).

Iz navedenih razloga, naručilac ne menja konkursnu dokumentaciju, niti vrši dopunu iste.
Beograd, 7. april 2014. god.

3. ODGOVORI NA PITANJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGA PREVOĐENJA ZA POTREBE MINISTARSTVA PRIVREDE; BROJ NABAVKE 3/2014

Povodom ponovnog pitanja potencijalnog ponuđača za koliko osoba se traži da se obezbede slušalice i oprema za simultano prevođenje, naručilac daje sledeći odgovor:

Konkursna dokumentacija, odnosno tehničke karakteristike predmeta nabavke, formirana je u svemu prema potrebama naručioca i usluge prevođenja obuhvataju, pored ostalog, i obezbeđenje neophodne prateće opreme za simultano prevođenje i osoblja koje rukuje istom, u slučajevima kada to bude potrebno. Obezbeđenje takve opreme je neophodno u izuzetnim situacijama kojih nema u velikoj meri, ali se ni broj učesnika u svakom konkretnom slučaju ne može unapred znati. Kada se ukaže takva potreba, to bi u svakom slučaju bilo unapred najavljeno i dogovoreno, a potencijalnim ponuđačima je to zahtevano, jer u slučaju takve potrebe naručilac mora da obezbedi sve potrebne uslove.
Beograd, 9. april 2014. god.

4 . ODGOVOR NA ZAHTEV ZA IZMENU ILI DOPUNU KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA PREVOĐENJA ZA POTREBE MINISTARSTVA PRIVREDE; BROJ NABAVKE 3/2014

Povodom ponovnog zahteva potencijalnog ponuđača za izmenu ili dopunu konkursne dokumentacije, naručilac daje sledeći odgovor:

Kao što je već odgovoreno po prethodnom pitanju, konkursna dokumentacija, odnosno tehničke karakteristike predmeta nabavke, formirana je u svemu prema potrebama naručioca i usluge prevođenja obuhvataju, pored ostalog, i obezbeđenje neophodne prateće opreme za simultano prevođenje i osoblja koje rukuje istom, u slučajevima kada to bude potrebno. Obezbeđenje takve opreme je neophodno u izuzetnim situacijama kojih nema u velikoj meri, ali se ni broj učesnika u svakom konkretnom slučaju ne može unapred znati. Kada se ukaže takva potreba, to bi u svakom slučaju bilo unapred najavljeno i dogovoreno, a potencijalnim ponuđačima je to zahtevano, jer u slučaju takve potrebe naručilac mora da obezbedi sve potrebne uslove.

U ovom slučaju nema nikakvog kršenja prava ponuđača i ne radi se o naknadsnom dogovaranju koje je suprotno Zakonu o javnim nabavkama, već je reč o tome da će dobavljač sa kojim bude zaključen ugovor, u slučaju potrebe da se obezdedi tražena oprema za simultano prevođenje, biti blagovremeno obavešten o tome i o broju učesnika za koje treba da se obezbedi oprema.

Iz navedenih razloga, naručilac ne menja konkursnu dokumentaciju niti vrši dopunu iste.
Beograd, 10. april 2014. god.

5. ODGOVOR NA PITANJE POTENCIJALNOG PONUĐAČA U VEZI JAVNE NABAVKE USLUGA PREVOĐENJA ZA POTREBE MINISTARSTVA PRIVREDE; BROJ NABAVKE 3/2014

Jedan od potencijalnih ponuđača postavio je pitanje u kome navodi da je registrovan sredinom 2011. godine i nema podatke za 2010. godinu, ali je u 2011. i 2012. godini prihodovao dovoljno za ispunjenje uslova (preko 10.000.000,00 dinara), da li ima uslov za učestvovanje u ovom postupku.

Povodom ovog pitanja naručilac dostavlja sledeći odgovor:
Ponuđač koji je registrovan sredinom 2011. godine, a ima ostvaren poslovni prihod najmanje 10.000.000,00 dinara, ispunjava traženi dodatni uslov u pogledu finansijskog kapaciteta.

Beograd, 10. april 2014. god.

6. ODGOVOR NA PITANJE POTENCIJALNOG PONUĐAČA U VEZI JAVNE NABAVKE USLUGA PREVOĐENJA ZA POTREBE MINISTARSTVA PRIVREDE; BROJ NABAVKE 3/2014

Jedan od potencijalnih ponuđača postavio je pitanje u kome navodi da ima ugovor o pružanju prevodilačkih usluga koji je sklopljen na neodređeno vreme i potreba tih kupaca za prevodilačkim uslugama je kontinuirana u toku cele godine. U konkursnoj dokumentaciji se traži da se u tabeli upiše period vršenja usluga.

Da li je prihvatljivo da se za period vršenja usluga iz određene godine upiše period od cele godine. Na primer, za usluge izvršene u 2013. godini da se upiše period od 01.01.2013. go0 31.12.2013.god?
Povodom ovog pitanja naručilac dostavlja sledeći odgovor:

U konkursnoj dokumentaciji u poglavlju IV tačka 2. Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova, jasno je navedeno kako se dokazuje ispunjenost svakog pojedinog obaveznog i dodatnog uslova. Za dodatni uslov – poslovn kapacitet navedeno je da se prilažu reference za poslednje tri godine (2011, 2012. i 2013.), minimum 2 po godini sa potvrdama naručilaca i vrednostima ugovora.

U Obrascu XII – sapisak naručilaca upisuje se godina u kojoj su vršene usluge, nazivi referentnih naručilaca sa vrednostima izvršenih usluga i periodom vršenja usluga. Za period vršenja usluga može se upisati i cela godina ukoliko su usluge vršene cele godine, a za vrednost upisati vrednost pruženih usluga po tom ugovoru u toj godini.
Beograd, 14. april 2014. god.

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

u postupku javne nabavke broj 3/2014

Vrsta postupka: otvoreni postupak

Predmet javne nabavke: usluge prevođenja sa srpskog na druge jezike i sa drugih jezika na srpski – simultano, konsekutivno i prevođenje teksta za potrebe Ministarstva privrede, oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 79530000; 79540000.

Ugovorena vrednost iznosido 5.000.000,00 dinara bez PDV-a.

Kriterijum za dodelu ugovora bila je ekonomski najpovoljnija ponuda, a elementi kriterijuma: cena usluge, rok za najavu korišćenja usluge i broj jezika sa kojih i na koje se vrši prevođenje.

Broj primljenih ponuda: 5, od kojih je jedna odbijena na osnovu člana 106. stav 1, tačka 1) Zakona o javnim nabavkama, a neblagovremenih ponuda nije bilo.

Najviša i najniža ponuđena cena: Najviša ponuđena cena za simultano prevođenje iznosila je 9.945,00 dinara bez PDV-a po satu, za konsekutivno prevođenje 7.000,00 dinara bez PDV-a po satu, za prevođenje teksta 847,00 dinara bez PDV-a po obračunskoj strani, a najniža ponuđena cena za simultano prevođenje iznosila je 3.000,00 dinara bez PDV-a po satu, za konsekutivno prevođenje 2.800,00 dinara bez PDV-a po satu i za prevođenje teksta 585,00 dinara bez PDV-a po obračunskoj strani.

Najviša i najniža ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda: Najviša ponuđena cena za simultano prevođenje iznosila je 9.945,00 dinara bez PDV-a po satu, za konsekutivno prevođenje 4.500,00 dinara bez PDV-a po satu, za prevođenje teksta 847,00 dinara bez PDV-a po obračunskoj strani, a najniža ponuđena cena za simultano prevođenje iznosila je 3.000,00 dinarabez PDV-a po satu, za konsekutivno prevođenje 2.800,00 dinara bez PDV-a po satu i za prevođenje teksta 585,00 dinara bez PDV-a po obračunskoj strani.

Datum donošenje odluke o dodeli ugovora: 23. april 2014. godine.
Datum zaključenja ugovora: 13. maj 2014. godine
Osnovni podaci o dobavljaču: ugovor je zaključen sa dobavljačem „Ninamedia kliping“ d.o.o. iz Novog Sada, ul. Vojvode Mišića broj 9.
Period važenja ugovora: godinu dana, ili do utroška sredstava.