Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавна набавка број ЈН 4/2014 – Јавна набавка услуга резервације и издавања повратних авио карата

01.04.2014.

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12), Министарство привреде објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив Наручиоца: Министарство привреде

Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20
Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs

Врста Наручиоца: Орган државне управе
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Редни број набавке: 4/2014

Врста предмета: Услуге

Опис предмета, назив и ознака из ОРН: Предмет јавне набавке су услуге резервације и издавања повратних авио карата у међународном саобраћају за потребе Министарства привреде; ОРН: 60400000
Критеријум за доделу уговора: најниже понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је објављена: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.privreda.gov.rs

Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште. Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до датума и часа који је одређен у овом позиву. Понуда се доставља у писменом облику на српском језику у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуде са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара. Понуда се доставља на адресу: Београд, Кнеза Милоша 20, I спрат, канцеларија 115.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до датума и часа који је одређен у овом позиву. Уколико је понуда неблаговремена Наручилац ће је неотворену вратити понуђачу, са назнаком да је неблаговремена.

Рок за подношење понуда је до 14. априла 2014. године до 12,00 сати

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда одржаће се дана 14. априла 2014. године са почетком у 12:15 часова, у просторијама Министарства привреде, Београд, Кнеза Милоша 20, I спрат, канцеларија 115.

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Овлашћени представници понуђача, пре почетка отварања понуде морају комисији за отварање поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 3 дана од дана отварања понуда.

Лица за контакт: Снежана Црнојевић и Бранка Ердељан 011/ 3642-699, snezana.crnojevic@privreda.gov.rs, branka.erdeljan@privreda.gov.rs

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) комисија за јавну набавку услуга резервације и издавања повратних авио карата у међународном саобраћају, број набавке 4/2014, објављује
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку услуга резервације и издавања повратних авио карата у међународном саобраћају за потребе Министарства привреде
Редни број набавке 4/2014

Мења се конкурсна документација за јавну набавку услуга резервације и издавања повратних авио карата у међународном саобраћају за потребе Министарства привреде, број набавке 4/2014, у поглављу 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, у тачки 9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди, тако да сада гласи:

«Цене морају бити исказане у динарима, са и без пореза, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке (трошкови резервације-издавања карата, осигурања, аеродромска такса и др.). У цену карте је укључена и накнада за пртљаг од мин. 20 кг.

Понуђач у понуди исказује тренутну максималну важећу цену повратне авио карте (са свим наведеним трошковима) за сваку наведену дестинацију и класу и укупну цену за све дестинације за сваку класу посебно, са порезом и без пореза.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.»

Рок за подношење понуда се не мења.

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА РЕЗЕРВАЦИЈЕ И ИЗДАВАЊА ПОВРАТНИХ АВИО КАРАТА У МЕЂУНАРОДНОМ САОБРАЋАЈУ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ; БРОЈ НАБАВКЕ 4/2014

У поступку јавне набавке услуге резервације и издавања повратних авио карата у међународном саобраћају за потребе Министарства привреде, потенцијални понуђачи поставили су два питања, како следи:

1. Један од потенцијалних понуђача тражио је објашњење у делу који се односи на валуту и цену. У тексту је захтевано од понуђача да цена буде фиксна и да се не може мењати, а у наставку су дате дестинације до којих се најчешће путује. Нису наведени датуми путовања да би се оквирно могла дати цена, нити се код авио карата може дати и гарантовати прецизна цена, јер се не знају сви елементи. Цена авио карата зависи од пуно фактора (датум путовања, расположивост класа на летовима, да ли је лет директан или са преседањем). Осим тога авио карте не подлежу обрачуну ПДВ-а, па ће износи без ПДВ-а и са ПДВ-ом бити идентични. Управо због ових проблема понуђачи су почели да траже код авио карата цену услуге за обезбеђивање авио карте, хотелске резервације и сл. а не конкретну цену карте за одређену дестинацију.

2. Други потенцијални понуђач тражио је појашњење да ли на обрасцу понуде треба уписати само TSC (ticket service charge) цену услуге издавања карте или треба уписати цену повратне карте са свим припадајућим таксама и TSC-ом.

Поводом ових питања наручилац даје следеће одговоре:

Конкурсна документација за јавну набавку услуга резервације и издавања повратних авио карата у међународном саобраћају за потребе Министарства привреде је измењена 2. априла 2014. године у поглављу 5. у тачки 9. која се односи на начин исказивања цене у понуди и та измена је објављена на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца – Министарства привреде.

У том делу је јасно прецизиран начин исказивања понуђене цене, а у вези постављених питања дајемо и следећа појашњења:

Цене авио карата се у понуди исказују у динарима у максималном тренутном износу који обухвата све трошкове (услуге резервације – издавања карата, осигурања, аеродромске таксе и др.). Висина агенцијске услуге улази у цену коју понуђач исказује у понуди, а понуда мора да обухвата све тражене дестинације и класе (економску и бизнис) и то без пореза и са порезом (ако авио карте не подлежу обрачуну ПДВ-а, уписати исте износе у обе колоне).

Београд, 2. април 2014. год.

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке број 4/2014

Врста поступка: јавна набавка мале вредности.

Предмет јавне набавке: услуге резервације и издавања повратних авио карата у међународном саобраћају за потребе Министарства привреде, ознака из општег речника набавки: 60400000.

Уговорена вредност износи до 2.900.000,00 динара без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора била је најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: 5, неблаговремених понуда није било.

Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена за економску класу износила је 1.724.944,00 динара без ПДВ-а, за бизнис класу 2.592.636,00 динара без ПДВ-а, а најнижа понуђена цена за обе класе износила је „0“ динара.

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша понуђена цена за економску класу износила је 1.724.944,00 динара без ПДВ-а, за бизнис класу 2.592.636,00 динара без ПДВ-а, а најнижа понуђена цена за економску класу износила је 608.399,00 динара без ПДВ-а, за бизнис класу 2.223.942,00 динара без ПДВ-а.

Датум доношење одлуке о додели уговора: 16. април 2014. године.

Датум закључења уговора: 8. мај 2014. године

Oсновни подаци о добављачу: уговор је закључен са добављачем „Импала“ д.о.о. из Београда, ул. Кумодрашка број 10.

Период важења уговора: годину дана.