Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавна набавка број ЈН 5/2014 – Набавка услуга одржавања и сервисирања возила

04.04.2014.

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12), Министарство привреде објављује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 

Назив Наручиоца: Министарство привреде

Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20

Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs

Врста Наручиоца: Орган државне управе

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности обликована по партијама

Редни број набавке: 5/2014

Врста предмета: Услуге

Опис предмета, назив и ознака из ОРН: Предмет јавне набавке су услуге одржавања и сервисирања возила Министарства привреде; ОРН: 50112000

Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је објављена: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.privreda.gov.rs

Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште. Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до датума и часа који је одређен у овом позиву. Понуда се доставља у писменом   облику на српском језику у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуде са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара. Понуда се доставља на адресу: Београд, Кнеза Милоша 20, I спрат, канцеларија 115.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до датума и часа који је одређен у овом позиву. Уколико је понуда неблаговремена Наручилац ће је неотворену вратити понуђачу, са назнаком да је неблаговремена.

Рок за подношење понуда је  до 15. априла 2014. године до 12,00 сати

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда одржаће се дана 15. априла 2014. године са почетком у 12:15 часова, у просторијама Министарства привреде, Београд, Кнеза Милоша 20, I спрат, канцеларија 115.

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Овлашћени представници понуђача, пре почетка отварања понуде морају комисији за отварање поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 3 дана од дана отварања понуда.

Лица за контакт: Снежана Црнојевић и Бранка Ердељан 011/ 3642-699, snezana.crnojevic@privreda.gov.rs, branka.erdeljan@privreda.gov.rs
На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) комисија за јавну набавку услуга сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова за потребе Министарства привреде, број набавке 5/2014, објављује

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку услуга сервисирања и одржавања службених возила за потребе Министарства привреде
Редни број набавке 5/2014

Мења се конкурсна документација за јавну набавку услуга сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова за потребе Министарства привреде, број набавке 5/2014, у ОдељкуII УСЛОВИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН, у тачки 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, тако што се брише последњи пасус на страни 17. који гласи:

„Поред Обрасца изјаве, понуђач уз понуду мора да достави и овлашћење за пружање услуга сервисирања од произвођача возила за марку возила за коју подноси понуду или од другог правног лица које је овлашћено од стране произвођача возила за партију за коју подноси понуду, као и важеће нормативе и ценовнике услуга и резервних делова.“

Рок за подношење понуда се не мења.

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА  СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ; БРОЈ НАБАВКЕ 5/2014

У поступку јавне набавке услуга сервисирања и одржавања службених возила Министарства привреде, потенцијални понуђачи поднели су два питања и то:

–          који је Ауди у питању и која је запремина мотора или снага мотора за партије 2, 3, 4 и 5, и

–          да ли је потребно достављати Норматив и Ценовник у електронској форми или не

Поводом ових питања наручилац даје следеће одговоре:

1.     Запремине мотора и снага мотора за све партије је следећа:

р.б.
Тип возила
Запремина
Снага
1.
Subaru forester
1994
90
2.
Audi A6
2967
171
3.
Škoda Oktavia
1896
77
4.
Škoda Oktavia
1390
59
5.
Škoda Fabia
1390
63
6.
Škoda Fabia
1198
47
7.
Škoda Superb
1968
103
7.
Astra
1364
66
8.
Lada Niva
1690
61
9.
Zastava 10
1242
44

2.            Норматив и Ценовник је потребно доставити у електронској или штампаној форми, без обзира што се не тражи овлашћење за услуге сервисирања од произвођача возила.

                         Београд, 10. април 2014. год.

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке број
4/2014

Врста поступка: јавна набавка мале вредности обликована по партијама.

Предмет јавне набавке: услуге одржавања и сервисирања возила Министарства привреде, ознака из општег речника набавки: 50112000.

Уговорена вредност износи: за Партију 1 – до 25.000,00 динара без ПДВ-а,

 за Партију 2 – до 30.000,00 динара без ПДВ-а
 за Партију 3 – до 110.000,00 динара без ПДВ-а
 за Партију 5 – до 275.000,00 динара без ПДВ-а
 за Партију 7 – до 140.000,00 динара без ПДВ-а
 за Партију 8 – до 125.000,00 динара без ПДВ-а
 за Партију 12 – до 265.000,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора била је економски најповољнија понуда..

Број примљених понуда: укупно 25, од чега: за Партију 1 – 3 понуде

 за Партију 2 – 1 понуда
 за Партију 3 – 3 понуде
 за Партију 4 – 6 понуда
 за Партију 5 – 6 понуда
 за Партију 6 – није било понуда
 за Партију 7 – 2 понуде
 за Партију 8 – 1 понуда
 за Партију 9 – није било понуда
 за Партију 10 – није било понуда
 за Партију 11 – 1 понуда
 за Партију 12 – 2 понуде
Неблаговремених понуда није било, једна понуда је одбијена.
Датум доношење одлуке о додели уговора: 22. април 2014. године.

Датум закључења уговора:  за Партију 1 – 21. мај 2014. год.

за Партију 2 – 21. мај 2014. год.

за Партију 3 – 21. мај 2014. год.

за Партију 5 – 21. мај 2014. год.

за Партију 7 – 26. мај 2014. год.

за Партију 8 – 23. мај 2014. год.

за Партију 12 – 23. мај 2014. год.

Oсновни подаци о добављачима: за Партију 1 уговор је закључен са добављачем Ауто центар „Анђелковић“ д.о.о. из Београда, ул. Столачка број 8,

за Партију 3 уговор је закључен са добављачем Ауто центар „Анђелковић“ д.о.о. из Београда, ул. Столачка број 8,за Партију 2 уговор је закључен са добављачем Аутосервис и стр Миољуб Ћурчић пр из Београда, ул. Војводе Скопљанца број 31,

за Партију 5 уговор је закључен са добављачем Ауто центар „Анђелковић“ д.о.о. из Београда, ул. Столачка број 8,

за Партију 7 уговор је закључен са добављачем „Novus M plus trade“ д.о.о. из Новог Сада, Трг Марије Трандафил број 18,

за Партију 8 уговор је закључен са добављачем АБЦ Тест д.о.о. из Ваљева, ул. Љубомира Павловића број 13,

за Партију 12 уговор је закључен са добављачем „Touring Europa“ д.о.о. из Ниша, ул. Шуматовачка број 32.

Период важења уговора: Сви уговори важе до 31. децембра 2014. год. или до утрошка средстава
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке број
4/2014

Врста поступка: јавна набавка мале вредности обликована по партијама.

Предмет јавне набавке: услуге одржавања и сервисирања возила Министарства привреде, ознака из општег речника набавки: 50112000.

Уговорена вредност износи: за Партију 11 – до 125.000,00 динара без ПДВ-а,

Критеријум за доделу уговора била је економски најповољнија понуда.

Број примљених понуда: укупно 25, од чега: за Партију 11 – 1 понуда

Неблаговремених понуда за партију 11 није било.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 22. април 2014. године.

Датум закључења уговора:  за Партију 11 – 30. мај 2014. год.

Oсновни подаци о добављачу: за Партију 11 уговор је закључен са добављачем „Богуновић“ д.о.о. из Београда-Земуна, ул. Тошин бунар број 92 б.

Период важења уговора: Уговор важи до 31. децембра 2014. год. или до утрошка средстава
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке број
4/2014

Врста поступка: јавна набавка мале вредности обликована по партијама.

Предмет јавне набавке: услуге одржавања и сервисирања возила Министарства привреде, ознака из општег речника набавки: 50112000.

Уговорена вредност износи: за Партију 4 – до 1.025.000,00 динара без ПДВ-а,

Критеријум за доделу уговора била је економски најповољнија понуда.

Број примљених понуда: укупно 25, од чега: за Партију 4 – 6 понуда

Неблаговремених понуда за партију 4 није било.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 22. април 2014. године.

Датум закључења уговора:  за Партију 4 – 9. јун 2014. год.

Oсновни подаци о добављачу: за Партију 4 уговор је закључен са добављачем Ауто центар „Стојановић“ д.о.о. из Новог Београда, ул. Јурија Гагарина број 225.

Период важења уговора: Уговор важи до 31. децембра 2014. год. или до утрошка средстава