Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавна набавка број ЈН О/1-2014 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Вршење услуге стручног надзора над извођењем радова „прве А фазе” државног пута I реда аутопута на траси постојећег магистралног пута М1.11

26.05.2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку за јавну набавку број О/
1-2014

Вршење услуге стручног надзора над извођењем радова „прве А фазе” државног пута I реда аутопута на траси постојећег магистралног пута М1.11(државни пут Iб реда број 24) eтaпа III од км 11+025.00 дo км 14+773.01 и eтaпа II од км 5+000.00 дo км 8+175.01

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе       

Врста предмета јавне набавке: Услуге

Опис предмета набавке: Вршење услуге стручног надзора над извођењем радова „прве А фазе” државног пута I реда аутопута на траси постојећег магистралног пута М1.11(државни пут Iб реда број 24) eтaпа III од км 11+025.00 дo км 14+773.01 и eтaпа II од км 5+000.00 дo км 8+175.01

Назив и ознака из општег речника набавке:71247000 – Надзор грађевинских радова

Уговорена вредност: 7.980.000,00 динара без ПДВ, односно 9.576.000,00динараса ПДВ

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: две

Понуђена цена: -највиша: 9.000.000,00  динара без ПДВ

-најнижа: 7.980.000,00 динара без ПДВ

Понуђена цена код прихватљивих понуда: само једна понуда је била прихватљива и понуђена цена износи 7.980.000,00 динара без ПДВ

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: не наступа са   подизвођачима

Датум доношења одлуке о додели уговора: 23. април 2014. године

Датум закључења уговора: 23. мај 2014. године

Основни подаци о извођачу: Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Београд, Ул. Немањина бр. 6/IV

Период важења уговора: услуге стручног надзора над извођењем радова вршиће се за све време извођења радова

Остале информације: Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе је у својству Наручиоца спровело предметну јавну набавку. Сагласно Закону о министарствима („Службени гласник Републике Србије”, број 44/14), дана 26. априла 2014. године, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе престало је да ради, а Министарство привреде преузело је вршење надлежности у области регионалног развоја.

Лице за контакт: Особа за контакт која ће пружати додатне информације је Миранда Вученовић, е-пошта: miranda.vucenovic@privreda.gov.rs, телефон 011/333-4157 у периоду од 9 до 15 часова