Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

Javna nabavka broj JN O/1-2014 – OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – Vršenje usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova „prve A faze” državnog puta I reda autoputa na trasi postojećeg magistralnog puta M1.11

26.05.2014.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
u otvorenom postupku za javnu nabavku broj O/
1-2014

Vršenje usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova „prve A faze” državnog puta I reda autoputa na trasi postojećeg magistralnog puta M1.11(državni put Ib reda broj 24) etapa III od km 11+025.00 do km 14+773.01 i etapa II od km 5+000.00 do km 8+175.01

Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo privrede, Beograd, Ul. Kneza Miloša br. 20, www.privreda.gov.rs

Vrsta naručioca: Organ državne uprave       

Vrsta predmeta javne nabavke: Usluge

Opis predmeta nabavke: Vršenje usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova „prve A faze” državnog puta I reda autoputa na trasi postojećeg magistralnog puta M1.11(državni put Ib reda broj 24) etapa III od km 11+025.00 do km 14+773.01 i etapa II od km 5+000.00 do km 8+175.01

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:71247000 – Nadzor građevinskih radova

Ugovorena vrednost: 7.980.000,00 dinara bez PDV, odnosno 9.576.000,00dinarasa PDV

Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena

Broj primljenih ponuda: dve

Ponuđena cena: -najviša: 9.000.000,00  dinara bez PDV

-najniža: 7.980.000,00 dinara bez PDV

Ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda: samo jedna ponuda je bila prihvatljiva i ponuđena cena iznosi 7.980.000,00 dinara bez PDV

Deo ili vrednost ugovora koji će se izvršiti preko podizvođača: ne nastupa sa   podizvođačima

Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 23. april 2014. godine

Datum zaključenja ugovora: 23. maj 2014. godine

Osnovni podaci o izvođaču: Saobraćajni institut CIP d.o.o. Beograd, Ul. Nemanjina br. 6/IV

Period važenja ugovora: usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova vršiće se za sve vreme izvođenja radova

Ostale informacije: Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave je u svojstvu Naručioca sprovelo predmetnu javnu nabavku. Saglasno Zakonu o ministarstvima („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 44/14), dana 26. aprila 2014. godine, Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave prestalo je da radi, a Ministarstvo privrede preuzelo je vršenje nadležnosti u oblasti regionalnog razvoja.

Lice za kontakt: Osoba za kontakt koja će pružati dodatne informacije je Miranda Vučenović, e-pošta: miranda.vucenovic@privreda.gov.rs, telefon 011/333-4157 u periodu od 9 do 15 časova