Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 101/2018 – Извођење додатних радова на рехабилитацији коловозне конструкције улица на територији општине Житорађа и изградња тротоара у Улици Николе Тесле, општина Житорађа

02.11.2018.

 На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

број 101/2018Извођење додатних радова на рехабилитацији коловозне конструкције улица на територији општине Житорађа и изградња тротоара у Улици Николе Тесле, општина Житорађа

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Природа и обим радова и основна обележја радова: надоградња постојећих ревизионих шахти и набавка и уградња ливено-гвоздених шахт поклопаца за тежак саобраћај на постојеће ревизионе шахте.

Број и датум првобитно закљученог уговора:

Уговор о извођењу радова број: 404-02-53/7/2018-11од  5. јуна 2018. године

Основ за примену преговарачког поступка:

У току извођења радова по првобитно закљученом Уговору број: 404-02-53/7/2018-11од  5. јуна 2018. године утврђено је да је дошло до појаве непредвиђених-додатних радова. Из тих  разлога неопходно је спровести преговарачки поступак у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) Закона о јавним набавкама. Управа за јавне набавке је дала  позитивно мишљење о основаности примене преговарачког поступка број: 404-02-4342/18  од  23. октобра 2018. године.

Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Д.О.О. Водоградња Пуковац, Пуковац бб,  ПИБ 100492328, матични број 17265954

Лице за контакт: Славица Живковић, slavica.zivkovic@privreda.gov.rs, у периоду  7,30 – 15,30 сати.