Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 102/2018 – Извођење додатних радова на реконструкцији основне школе „Доситеј Обрадовић“ са доградњом фискултурне сале, град Крагујевац

13.11.2018.

На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

број 102/2018Извођење додатних радова на реконструкцији основне школе „Доситеј Обрадовић“ са доградњом фискултурне сале, град Крагујевац

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Природа и обим радова и основна обележја радова: грађевински и грађевинско – занатски радови.

Место извршења радова: Град Крагујевац

Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, 45214210 Радови на изградњи основних школа

Број и датум првобитно закљученог уговора:

Уговор о извођењу радова број: 404-02-201/20/2017-11 од 8. марта 2018. године

Основ за примену преговарачког поступка:

У току извођења радова по првобитно закљученом Уговору број: 404-02-201/20/2017-11 од 8. марта 2018. године утврђено је да је дошло до појаве непредвиђених-додатних радова. Из тих  разлога неопходно је спровести преговарачки поступак у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) Закона о јавним набавкама. Управа за јавне набавке је дала позитивно мишљење о основаности примене преговарачког поступка број: 404-02-4478/18 од 31. октобра 2018. године.

Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење понуда:

 Група понуђача коју чине Градинг д.о.о., Параћин, Ул. Димитрија Марјановића бр. 26, ПИБ 100875522, матични број 06400086 – носилац посла, Интерклима д.о.о., Врњачка Бања, Ул. Кнеза Милоша бр. 161, ПИБ 100919962, матични број 07378572 – члан групе и Technnosector d.o.o., Крагујевац, Ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 34, ПИБ 106515039, матични број 20619872 – члан групе.

Лице за контакт: Снежана Костић, snezana.kostic@privreda.gov.rs, у периоду 7,30 – 15,30 часова.