Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 105/2018 – Извођење додатних радова на завршетку спољашњег уређења терена Предшколске установе „Лептирић“, општина Лајковац

11.12.2018.

 

На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

број 105/2018Извођење додатних радова на завршетку спољашњег уређења терена Предшколске установе „Лептирић“, општина Лајковац

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Природа и обим радова и основна обележја радова: земљани радови, електро радови, радови на дојави пожара

Број и датум првобитно закљученог уговора:

Уговор о извођењу радова број: 404-02-232/13/2017-11 од 28. новембра 2017. године

Основ за примену преговарачког поступка:

У току извођења радова по првобитно закљученом Уговору број: 404-02-232/13/2017-11 од 28. новембра 2017. године утврђено је да је дошло до појаве непредвиђених радова. Из тих  разлога неопходно је спровести преговарачки поступак у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) Закона о јавним набавкама. Управа за јавне набавке је дала позитивно мишљење о основаности примене преговарачког поступка број: 404-02-4952/18 од 3. децембра 2018. гoдине.

Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење понуда:

ГП Грађевинар д.о.о. Уб, Душана Даниловића бр. 5 (носиоцу посла групе понуђача коју чине: ГП Грађевинар д.о.о. Уб, Душана Даниловића бр. 5,  Електроволт д.о.о. Ваљево, Кнез Михаилова бр. 77, Аутотранспорт д.о.о. Ваљево, Попучке бб и СЗР Геометар, Ваљево, Димитрија Туцовића бб)

Лице за контакт: Миранда Вученовић, miranda.vucenovic@privreda.gov.rs, у периоду 7,30 – 15,30 часова.