Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA broj 17/2020 Izvođenje dodatnih radova na izgradnji pešačke zone u Vranjskoj Banji, Grad Vranje

20.05.2020.

 

Na osnovu člana 36. stav 7. i člana 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/2015), Ministarstvo privrede objavljuje:

 

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA

BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

broj 17/2020Izvođenje dodatnih radova na izgradnji pešačke zone u Vranjskoj Banji, Grad Vranje

 

Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo privrede, Beograd, Ul. Kneza Miloša br. 20, www.privreda.gov.rs

Vrsta naručioca: Organ državne uprave

Priroda i obim radova i osnovna obeležja radova: radovi na vodovodu 

Broj i datum prvobitno zaključenog ugovora: Ugovor o izvođenju radova broj: 404-02-118/6/2019-11 od  9. jula 2019. godine

Osnov za primenu pregovaračkog postupka:

U toku izvođenja radova po prvobitno zaključenom Ugovoru broj: 404-02-118/6/2019-11 od  9. jula 2019. godine utvrđeno je da je došlo do pojave nepredviđenih radova. Iz tih  razloga neophodno je sprovesti pregovarački postupak u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 5) podtačka (1) Zakona o javnim nabavkama. Uprava za javne nabavke je dala pozitivno mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka broj: 404-02-1732/20 od 16. aprila 2020. godine.

Naziv i adresa lica kome će naručilac poslati poziv za podnošenje ponuda:

  PTGP Saba Belča d.o.o. Preševo, Salvadora Aljendea br. 22, PIB 100520748, matični broj 07688733 (nosilac posla grupe ponuđača koju čine SZR Beton Stil Raca, Aleksandrovac, Kruševica bb, Jugelektro d.o.o. Vranje, Radnička bb i  Geodetski biro Cagi Slađan Stanojković PR, Preševo, Maršala Tita br. 49)

Lice za kontakt: Slavica Živković, javnenabavke@privreda.gov.rs, u periodu 7,30 – 15,30 sati.