Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 4/2020 – Извођење додатних радова на изградњи стрељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спортско рекреативног центра Чаир у Нишу

17.01.2020.

 На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

број 4/2020Извођење додатних радова на изградњи стрељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спортско рекреативног центра Чаир у Нишу

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Природа и обим радова и основна обележја радова: подополагачки радови

Број и датум првобитно закљученог уговора:

Уговор о извођењу радова број 404-02-126/19/2018-11 од 30. августа 2018. године

Основ за примену преговарачког поступка:

У току извођења радова по првобитно закљученом Уговору број 404-02-126/19/2018-11 од 30. августа 2018. године утврђено је да је дошло до појаве непредвиђених радова. Из тих  разлога неопходно је спровести преговарачки поступак у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) Закона о јавним набавкама. Управа за јавне набавке је дала позитивно мишљење о основаности примене преговарачког поступка број 404-02-5/20 од 8. јануара 2020. године.

Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Носилац посла Виолета Миленковић ПР З.Т.Р. „Гас Оил, Сокобања, Реснички пут бб, ПИБ 103370480, матични број 56403302 са чланом групе Alex Engineering&Construction d.o.o, Београд, Ул. Карађорђева бр. 40, ПИБ 104924445, матични број 20273178 и подизвођачем Тесла Системи д.о.о, Београд, Ул. Милентија Поповића бр. 32а, ПИБ 104593699, матични број 20194596

Лице за контакт: Снежана Костић, snezana.kostic@privreda.gov.rs, у периоду 7,30 – 15,30 сати.