Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA broj 4/2020 – Izvođenje dodatnih radova na izgradnji streljane za potrebe regionalnog školskog streljačkog sporta u okviru sportsko rekreativnog centra Čair u Nišu

17.01.2020.

 Na osnovu člana 36. stav 7. i člana 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/2015), Ministarstvo privrede objavljuje:

 

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA

BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

broj 4/2020Izvođenje dodatnih radova na izgradnji streljane za potrebe regionalnog školskog streljačkog sporta u okviru sportsko rekreativnog centra Čair u Nišu

 

Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo privrede, Beograd, Ul. Kneza Miloša br. 20, www.privreda.gov.rs

Vrsta naručioca: Organ državne uprave

Priroda i obim radova i osnovna obeležja radova: podopolagački radovi

Broj i datum prvobitno zaključenog ugovora:

Ugovor o izvođenju radova broj 404-02-126/19/2018-11 od 30. avgusta 2018. godine

Osnov za primenu pregovaračkog postupka:

U toku izvođenja radova po prvobitno zaključenom Ugovoru broj 404-02-126/19/2018-11 od 30. avgusta 2018. godine utvrđeno je da je došlo do pojave nepredviđenih radova. Iz tih  razloga neophodno je sprovesti pregovarački postupak u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 5) podtačka (1) Zakona o javnim nabavkama. Uprava za javne nabavke je dala pozitivno mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka broj 404-02-5/20 od 8. januara 2020. godine.

Naziv i adresa lica kome će naručilac poslati poziv za podnošenje ponuda:

Nosilac posla Violeta Milenković PR Z.T.R. „Gas Oil, Sokobanja, Resnički put bb, PIB 103370480, matični broj 56403302 sa članom grupe Alex Engineering&Construction d.o.o, Beograd, Ul. Karađorđeva br. 40, PIB 104924445, matični broj 20273178 i podizvođačem Tesla Sistemi d.o.o, Beograd, Ul. Milentija Popovića br. 32a, PIB 104593699, matični broj 20194596

Lice za kontakt: Snežana Kostić, snezana.kostic@privreda.gov.rs, u periodu 7,30 – 15,30 sati.