Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 46/2019 – Извођење додатних радова на изградњи улица Краља Драгутина и Гвоздачке, општина Бајина Башта

24.04.2019.

 

На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

број 46/2019Извођење додатних радова на изградњи улица Краља Драгутина и Гвоздачке, општина Бајина Башта

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Природа и обим радова и основна обележја радова: Ручни ископ, набавка, транспорт и уградња кречњачког камена

Број и датум првобитно закљученог уговора:

Уговор о извођењу радова број: 404-02-73/8/2018-11 од 12. јуна 2018. године

Основ за примену преговарачког поступка:

У току извођења радова по првобитно закљученом Уговору број: 404-02-73/8/2018-11 од 12. јуна 2018. године утврђено је да је дошло до појаве непредвиђених радова. Из тих  разлога неопходно је спровести преговарачки поступак у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) Закона о јавним набавкама. Управа за јавне набавке је дала позитивно мишљење о основаности примене преговарачког поступка број: 404-02-1723/19 од 18. априла 2019. године.

Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење понуда: Стандард д.о.о. Бајина Баштa, Црвица бб ПИБ 100119036, матични број 07489480 (носилац посла групе понуђача коју чине Стандард д.о.о. Бајина Баштa, Црвица бб и Градитељ НС д.о.о. Нови Сад, Руменачки пут бр. 2)

Лице за контакт: Миранда Вученовић, miranda.vucenovic@privreda.gov.rs, у периоду 7,30 – 15,30 сати.