Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 52/2019 – Извођење додатних радова на изградњи фискултурне сале у кругу издвојеног одељења Основне школе „Витко и Света”, oпштинa Гаџин Хан

23.05.2019.

 

На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

број 52/2019Извођење додатних радова на изградњи фискултурне сале у кругу издвојеног одељења Основне школе „Витко и Света”, oпштинa Гаџин Хан

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Природа и обим радова и основна обележја радова: кровопокривачки радови

 Број и датум првобитно закљученог уговора:

Уговор о извођењу радова број: 404-02-84/8/2018-11 од 25. јуна 2018. године

Основ за примену преговарачког поступка:

У току извођења радова по првобитно закљученом Уговору број: 404-02-84/8/2018-11 од 25. јуна 2018. године утврђено је да је дошло до појаве непредвиђених радова. Из тих  разлога неопходно је спровести преговарачки поступак у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) Закона о јавним набавкама. Управа за јавне набавке је дала позитивно мишљење о основаности примене преговарачког поступка број: 404-02-1984/19 од 9. маја 2019. године.

Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење понуда:

 Г.П. Тончев Градња д.о.о, Сурдулица, Ул. 5. септембар бр. 5 ПИБ 100951226, матични број 17423851 (носилац посла групе понуђача коју чине Г.П. Тончев Градња д.о.о, Сурдулица, Ул. 5. септембар бр. 5, Гардал д.о.о, Ниш, Ул. Хајдук Станкова бр. 8 и Гео Сићко, Ниш, Ул. Приморска бр. 4)

Лице за контакт: Миранда Вученовић, miranda.vucenovic@privreda.gov.rs, у периоду 7,30 – 15,30 сати.