Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 55/2018 – Извођење додатних радова на санацији, адаптацији и ревитализацији фасаде зградe здања Старог Начелства у Пожаревцу-фаза 1 Централни брод пројекта

17.05.2018.

 

На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

број 55/2018Извођење додатних радова на санацији, адаптацији и ревитализацији фасаде зградe здања Старог Начелства у Пожаревцу-фаза 1 Централни брод пројекта

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Природа и обим радова и основна обележја радова: фасадни радови

Број и датум првобитно закљученог уговора:

Уговор о извођењу радова број: 404-02-191/16/2016-11 од 16. јуна 2017. године

Основ за примену преговарачког поступка:

У току извођења радова по првобитно закљученом Уговору број: 404-02-191/16/2016-11 од 16. јуна 2017. године утврђено је да је дошло до појаве додатних-непредвиђених радова. Из тих  разлога неопходно је спровести преговарачки поступак у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) Закона о јавним набавкама. Управа за јавне набавке је дала  позитивно мишљење о основаности примене преговарачког поступка број: 404-02-1514/18 од 4. маја 2018. године.

Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Јовић – Градња д.о.о, Пожаревац, Ул. Вардарска бр. 10/20, ПИБ 103565368, матични број 17585304

Лице за контакт: Снежана Костић, snezana.kostic@privreda.gov.rs, у периоду  7,30 – 15,30 сати.