Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 66/2018 – Извођење додатних радова на санацији општинских путева ОП 6 и ОП 2 у општини Сокобања

31.05.2018.

На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 број 66/2018Извођење додатних радова на санацији општинских путева ОП 6 и ОП 2 у општини Сокобања

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Природа и обим радова и основна обележја радова: набавка, довоз и затрпавање пропуста, проширење тампонског слоја

Број и датум првобитно закљученог уговора: Уговор о извођењу радова број 404-02-152/9/2017-11 од  26. септембра 2017. године и Анекс I уговора број 404-02-152/15/2017-11 од 23. априла 2018. године

Основ за примену преговарачког поступка:

У току извођења радова по првобитно закљученом Уговору број 404-02-152/9/2017-11 од 26. септембра 2017. године и Анекса I уговора број 404-02-152/15/2017-11 од 23. априла 2018. године, на санацији општинских путева ОП 6 и ОП 2 у општини Сокобања, утврђено је да је дошло до појаве додатних-непредвиђених радова. Из напред наведених разлога неопходно је спровести преговарачки поступак у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) Закона о јавним набавкама. Управа за јавне набавке дала је позитивно мишљење о основаности примене преговарачког поступка број 404-02-1759/18 од 21. маја 2018. године.

Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење понуда:

 Transkop export – import d.o.o.,  Параћин,  Ул.  Шумадијска  бб, ПИБ 100876564, матични број 07698372

Лице за контакт: Славица Живковић, slavica.zivkovic@privreda.gov.rs, у периоду 7,30 – 15,30 часова