Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 70/2019 – Извођење додатних радова на реконструкцији и доградњи некатегорисаног пута у Врнчанима, град Чачак

18.07.2019.

 

На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

број 70/2019Извођење додатних радова на реконструкцији и доградњи некатегорисаног пута у Врнчанима, град Чачак

  

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Природа и обим радова и основна обележја радова: Набавка, превоз и уградња заштитне мреже од дупло поцинковане жице

Број и датум првобитно закљученог уговора:

Уговор о извођењу радова број: 404-02-30/6/2018-11 од 15. маја 2018. године

Основ за примену преговарачког поступка:

У току извођења радова по првобитно закљученом Уговору број: 404-02-30/6/2018-11 од 15. маја 2018. године утврђено је да је дошло до појаве непредвиђених радова. Из тих  разлога неопходно је спровести преговарачки поступак у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) Закона о јавним набавкама. Управа за јавне набавке је дала позитивно мишљење о основаности примене преговарачког поступка број: 404-02-2835/19 од 26. јуна 2019. године.

Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Ratko Mitrović Construction d.o.o, Чачак, Булевар Танаска Рајића  бр. 35, ПИБ 104884983, матични број 20260424 (носилац посла групе понуђача коју чине Ratko Mitrović Construction d.o.o, Чачак, Булевар Танаска Рајића  бр. 35 и МБА – Ратко Митровић Нискоградња д.о.о, Београд, Ул. Савски насип  бр. 1-3)

Лице за контакт: Славица Живковић, slavica.zivkovic@privreda.gov.rs, у периоду  7,30 – 15,30 сати.