Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 71/2019 – Извођење додатних радова на реконструкцији улице Веселина Милекића, град Чачак

18.07.2019.

 

На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

број 71/2019Извођење додатних радова на реконструкцији улице Веселина Милекића, град Чачак

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Природа и обим радова и основна обележја радова: ископ земљаног материјала

Број и датум првобитно закљученог уговора:

Уговор о извођењу радова број: 404-02-40/6/2018-11 од 26. априла 2018. године

Основ за примену преговарачког поступка:

У току извођења радова по првобитно закљученом Уговору број: 404-02-40/6/2018-11 од 26. априла 2018. године утврђено је да је дошло до појаве непредвиђених радова. Из тих  разлога неопходно је спровести преговарачки поступак у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) Закона о јавним набавкама. Управа за јавне набавке је дала позитивно мишљење о основаности примене преговарачког поступка број 404-02-2836/19 од 26. јуна 2019. године.

Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Ratko Mitrović Construction d.o.o., Чачак, Ул. Булевар Танаска Рајића  бр. 35, ПИБ 104884983, матични број 20260424 – носилац посла и МБА – Ратко Митровић Нискоградња д.о.о., Београд, Ул. Савски насип  бр. 1-3, ПИБ 100002661, матични број 06971601

 

Лице за контакт: Снежана Костић, snezana.kostic@privreda.gov.rs, у периоду  7,30 – 15,30 сати.