Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 77/2019 – Извођење додатних радова на изградњи дечјег вртића у Црњеву, општина Ивањица

20.12.2019.

 

На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

број 77/2019Извођење додатних радова на изградњи дечјег вртића у Црњеву, општина Ивањица

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Природа и обим радова и основна обележја радова: грађевински, електро и радови на машинским инсталацијама

 Број и датум првобитно закљученог уговора:

Уговор о извођењу радова број: 404-02-87/21/2018-11 од 23. јула 2018. године

Основ за примену преговарачког поступка:

У току извођења радова по првобитно закљученом Уговору број: 404-02-87/21/2018-11 од 23. јула 2018. године утврђено је да је дошло до појаве непредвиђених радова. Из тих  разлога неопходно је спровести преговарачки поступак у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) Закона о јавним набавкама. Управа за јавне набавке је дала позитивно мишљење о основаности примене преговарачког поступка број: 404-02-5386/19 од 5. децембра 2019. године.

Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење понуда:  Standard Invest Group d.o.o, Београд, Ул. Сазонова бр. 106, ПИБ 103345342, матични број 17544136, рачун број 155-7770-77 код банке Halkbank a.d, Београд који наступа са подизвођачем Almaks Security Systems d.o.o, Београд, Ул. Господара Вучића бр. 129, ПИБ 100571552, матични број 06698182

Лице за контакт: Снежана Костић, snezana.kostic@privreda.gov.rs, у периоду 7,30 – 15,30 сати.