Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA broj 77/2019 – Izvođenje dodatnih radova na izgradnji dečjeg vrtića u Crnjevu, opština Ivanjica

20.12.2019.

 

Na osnovu člana 36. stav 7. i člana 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/2015), Ministarstvo privrede objavljuje:

 

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA

BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

broj 77/2019Izvođenje dodatnih radova na izgradnji dečjeg vrtića u Crnjevu, opština Ivanjica

 

Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo privrede, Beograd, Ul. Kneza Miloša br. 20, www.privreda.gov.rs

Vrsta naručioca: Organ državne uprave

Priroda i obim radova i osnovna obeležja radova: građevinski, elektro i radovi na mašinskim instalacijama

 Broj i datum prvobitno zaključenog ugovora:

Ugovor o izvođenju radova broj: 404-02-87/21/2018-11 od 23. jula 2018. godine

Osnov za primenu pregovaračkog postupka:

U toku izvođenja radova po prvobitno zaključenom Ugovoru broj: 404-02-87/21/2018-11 od 23. jula 2018. godine utvrđeno je da je došlo do pojave nepredviđenih radova. Iz tih  razloga neophodno je sprovesti pregovarački postupak u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 5) podtačka (1) Zakona o javnim nabavkama. Uprava za javne nabavke je dala pozitivno mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka broj: 404-02-5386/19 od 5. decembra 2019. godine.

Naziv i adresa lica kome će naručilac poslati poziv za podnošenje ponuda:  Standard Invest Group d.o.o, Beograd, Ul. Sazonova br. 106, PIB 103345342, matični broj 17544136, račun broj 155-7770-77 kod banke Halkbank a.d, Beograd koji nastupa sa podizvođačem Almaks Security Systems d.o.o, Beograd, Ul. Gospodara Vučića br. 129, PIB 100571552, matični broj 06698182

Lice za kontakt: Snežana Kostić, snezana.kostic@privreda.gov.rs, u periodu 7,30 – 15,30 sati.