Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 95/2018 – Извођење додатних радова на доградњи спрата установе центра за особе са инвалидитетом „Дуга“, Град Крушевац

28.08.2018.

 

На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

број 95/2018Извођење додатних радова на доградњи спрата установе центра за особе са инвалидитетом „Дуга“, Град Крушевац

 

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Природа и обим радова и основна обележја радова: грађевински радови

Место извршења радова: Град Крушевац 

Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, 45215200 – Радови на изградњи зграда за социјалне службе

Број и датум првобитно закљученог уговора:

Уговор о извођењу радова број: 404-02-80/10/2018-11 од 19. јуна 2018. године

Основ за примену преговарачког поступка:

У току извођења радова по првобитно закљученом Уговору број: 404-02-80/10/2018-11 од 19. јуна 2018. године утврђено је да је дошло до појаве непредвиђених-додатних радова. Из тих  разлога неопходно је спровести преговарачки поступак у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) Закона о јавним набавкама. Управа за јавне набавке је дала позитивно мишљење о основаности примене преговарачког поступка број: 404-02-3406/18 од 20. августа 2018. године.

Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Ами-монтер д.о.о. Крушевац, Копаоничких жртава бр. 4/8 (носиоцу посла групе понуђача коју чине Ами-монтер д.о.о. Крушевац, Копаоничких жртава бр. 4/8 и Елсат д.о.о. Чачак, Гвоздена Пауновића бр. 6)

Лице за контакт: Миранда Вученовић, miranda.vucenovic@privreda.gov.rs, у периоду 7,30 – 15,30 часова.