Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA broj 95/2018 – Izvođenje dodatnih radova na dogradnji sprata ustanove centra za osobe sa invaliditetom „Duga“, Grad Kruševac

28.08.2018.

 

Na osnovu člana 36. stav 7. i člana 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/2015), Ministarstvo privrede objavljuje:

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA

BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

broj 95/2018Izvođenje dodatnih radova na dogradnji sprata ustanove centra za osobe sa invaliditetom „Duga“, Grad Kruševac

 

 

Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo privrede, Beograd, Ul. Kneza Miloša br. 20, www.privreda.gov.rs

Vrsta naručioca: Organ državne uprave

Priroda i obim radova i osnovna obeležja radova: građevinski radovi

Mesto izvršenja radova: Grad Kruševac 

Oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Oznaka iz klasifikacije delatnosti: Sektor F – građevinarstvo, 45215200 – Radovi na izgradnji zgrada za socijalne službe

Broj i datum prvobitno zaključenog ugovora:

Ugovor o izvođenju radova broj: 404-02-80/10/2018-11 od 19. juna 2018. godine

Osnov za primenu pregovaračkog postupka:

U toku izvođenja radova po prvobitno zaključenom Ugovoru broj: 404-02-80/10/2018-11 od 19. juna 2018. godine utvrđeno je da je došlo do pojave nepredviđenih-dodatnih radova. Iz tih  razloga neophodno je sprovesti pregovarački postupak u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 5) podtačka (1) Zakona o javnim nabavkama. Uprava za javne nabavke je dala pozitivno mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka broj: 404-02-3406/18 od 20. avgusta 2018. godine.

Naziv i adresa lica kome će naručilac poslati poziv za podnošenje ponuda:

Ami-monter d.o.o. Kruševac, Kopaoničkih žrtava br. 4/8 (nosiocu posla grupe ponuđača koju čine Ami-monter d.o.o. Kruševac, Kopaoničkih žrtava br. 4/8 i Elsat d.o.o. Čačak, Gvozdena Paunovića br. 6)

Lice za kontakt: Miranda Vučenović, miranda.vucenovic@privreda.gov.rs, u periodu 7,30 – 15,30 časova.