Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 96/2018 – Извођење додатних радова на доградњи кухињског простора уз постојећи објекат Основне школе „Стеван Филиповић“ Радаљ, општина Мали Зворник

11.10.2018.

На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

број 96/2018Извођење додатних радова на доградњи кухињског простора уз постојећи објекат Основне школе „Стеван Филиповић“ Радаљ, општина Мали Зворник

 

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на изради армирано цементног естриха

Место извршења радова: општина Мали Зворник

Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство,

45214210 – Радови на изградњи основних школа

Број и датум првобитно закљученог уговора:

Уговор о извођењу радова број: 404-02-11/11/2018-11 од 11. маја 2018. године

Основ за примену преговарачког поступка:

У току извођења радова по првобитно закљученом Уговору број: 404-02-11/11/2018-11 од 11. маја 2018. године утврђено је да је дошло до појаве непредвиђених-додатних радова. Из тих  разлога неопходно је спровести преговарачки поступак у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) Закона о јавним набавкама. Управа за јавне набавке је дала позитивно мишљење о основаности примене преговарачког поступка број: 011-00-213/18 од 28. септембра 2018. године.

Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење понуда:

 Г.З.Р. „Градња“, Мали Зворник, Радаљ, ПИБ 101363059, матични број 56290575

Лице за контакт: Снежана Костић, snezana.kostic@privreda.gov.rs, у периоду 7,30 – 15,30 часова.