Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 97/2018 – Извођење додатних радова на реконструкцији, доградњи и надоградњи зграде дечијег вртића „Полетарац“ у Чачку

11.10.2018.

 

На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

број 97/2018Извођење додатних радова на реконструкцији, доградњи и надоградњи зграде дечијег вртића „Полетарац“ у Чачку

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на изради армирано цементног естриха

Место извршења радова: град Чачак

Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство,

45200000 – Радови на објектима или деловима објекта високоградње и нискоградње, 45454000 – Радови на реконструкцији, 45262800 – Радови на доградњи зграда

Број и датум првобитно закљученог уговора:

Уговор о извођењу радова број: 404-02-67/8/2018-11 од 5. јуна 2018. године

Основ за примену преговарачког поступка:

У току извођења радова по првобитно закљученом Уговору број: 404-02-67/8/2018-11 од 5. јуна 2018. године утврђено је да је дошло до појаве непредвиђених-додатних радова. Из тих  разлога неопходно је спровести преговарачки поступак у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) Закона о јавним набавкама. Управа за јавне набавке је дала позитивно мишљење о основаности примене преговарачког поступка број: 011-00-214/18 од 1. октобра 2018. године.

Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење понуда:

 Група понуђача коју чине Биро за изградњу, инжењеринг и пројектовање „Рамарк“ Чачак, Чачак, Ул. Топличка бр. 17, ПИБ 101107597, матични број 52570425 – носилац посла, „Универзал“ занатска задруга, Чачак, Ул. Браће Глишића бр. 7, ПИБ 101117599, матични број 07182279 – члан групе, „Marfico“ d.o.o., Чачак, Ул. Војводе Степе бр. 178, , ПИБ 101294944, матични број 06813364 – члан групе и Ортел д.о.о., Чачак, Улица 603, ПИБ 109220197, матични број 21144452 – члан групе.

Лице за контакт: Снежана Костић, snezana.kostic@privreda.gov.rs, у периоду 7,30 – 15,30 часова.