Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку 76/2019

11.12.2019.

На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

број 76/2019Извођење додатних радова на изградњи улице Борисава Стефановића, општина Бабушница

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на изградњи потпорних зидова

Број и датум првобитно закљученог уговора:

Уговор о извођењу радова број: 404-02-61/8/2018-11 од 12. јуна 2018. године

Основ за примену преговарачког поступка:

У току извођења радова по првобитно закљученом Уговору број: 404-02-61/8/2018-11 од 12. јуна 2018. године утврђено је да је дошло до појаве непредвиђених радова. Из тих  разлога неопходно је спровести преговарачки поступак у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) Закона о јавним набавкама. Управа за јавне набавке је дала позитивно мишљење о основаности примене преговарачког поступка број: 404-02-5316/19 од 2. децембра 2019. године.

Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Систем СНЛ Градитељ д.о.о., Лесковац,  Ул. Страхињића Бана бр. 8/3, ПИБ 109207770, матични број 21142140 (носилац посла групе понуђача коју чине Систем СНЛ Градитељ д.о.о., Лесковац,  Ул. Страхињића Бана бр. 8/3 са члановима групе Пословност д.о.о., Ниш, Ул. Генерала Транијеа бр. 1а, М Универзал тим д.о.о., Ниш, Ул. Душана Поповића бр. 22А и Гео Систем Плус д.о.о.,  Ниш, Ул. Генерала Боже Јанковића бр. 21/5)

Лице за контакт: Миранда Вученовић, miranda.vucenovic@privreda.gov.rs, у периоду 7,30 – 15,30 сати.