Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku broj 44/2019 – Izvođenje dodatnih radova na izgradnji ulice Borisava Stefanovića, opština Babušnica

22.04.2019.

 

Na osnovu člana 36. stav 7. i člana 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/2015), Ministarstvo privrede objavljuje:

 

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA

BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

za javnu nabavku broj 44/2019Izvođenje dodatnih radova na izgradnji ulice Borisava Stefanovića, opština Babušnica

 

Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo privrede, Beograd, Ul. Kneza Miloša br. 20, www.privreda.gov.rs

Vrsta naručioca: Organ državne uprave

Priroda i obim radova i osnovna obeležja radova: Nabavka i montaža cevi i priključaka za fekalnu kanalizacionu mrežu

Broj i datum prvobitno zaključenog ugovora:

Ugovor o izvođenju radova broj: 404-02-61/8/2018-11 od 12. juna 2018. godine

Osnov za primenu pregovaračkog postupka:

U toku izvođenja radova po prvobitno zaključenom Ugovoru broj: 404-02-61/8/2018-11 od 12. juna 2018. godine utvrđeno je da je došlo do pojave nepredviđenih radova. Iz tih  razloga neophodno je sprovesti pregovarački postupak u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 5) podtačka (1) Zakona o javnim nabavkama. Uprava za javne nabavke je dala pozitivno mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka broj: 404-02-1584/19 od 15. aprila 2019. godine.

Naziv i adresa lica kome će naručilac poslati poziv za podnošenje ponuda:

Sistem SNL Graditelj d.o.o., Leskovac, Ul. Strahinjića Bana, br. 8/3, PIB 109207770, matični broj 21142140 (nosilac posla grupe ponuđača koju čine Sistem SNL Graditelj d.o.o., Leskovac, Ul. Strahinjića Bana 8/3, Poslovnost d.o.o. Niš, Niš, Ul. Generala Tranijea 1a, M Univerzal tim d.o.o., Niš, Ul. Dušana Popovića 22A i Geo Sistem Plus d.o.o., Niš, Ul. Generala Bože Jankovića 21/5)

Lice za kontakt: Miranda Vučenović, miranda.vucenovic@privreda.gov.rs, u periodu 7,30 – 15,30 sati.