Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 48/2019 – Извођење додатних радова на реконструкцији објекта Предшколске установе „Бамби” у Крагујевцу

25.04.2019.

 

На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за јавну набавку број 48/2019Извођење додатних радова на реконструкцији објекта Предшколске установе „Бамби” у Крагујевцу

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Природа и обим радова и основна обележја радова: ојачање металне подконструкције спуштеног плафона, израда и монтажа алуминијумске преграде

Број и датум првобитно закљученог уговора:

404-02-59/16/2018-11 од 16. јула 2018. године

Основ за примену преговарачког поступка:

У току извођења радова по првобитно закљученом Уговору број: 404-02-59/16/2018-11 од 16. јула 2018. године утврђено је да је дошло до појаве непредвиђених радова. Из тих  разлога неопходно је спровести преговарачки поступак у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) Закона о јавним набавкама. Управа за јавне набавке је дала позитивно мишљење о основаности примене преговарачког поступка број: 404-02-1707/19 од 16. априла 2019. године.

Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Носиоцу посла групе понуђача коју чине Sloga Construction d.o.o, Крагујевац, Ул. Сарајлина 4, Standard invest group d.o.o. Београд, Ул. Сазонова бр. 106 и Алмакс д.о.о. Београд, Ул. Господара Вучића бр. 129

Лице за контакт: Снежана Костић, snezana.kostic@privreda.gov.rs, у периоду 7,30 – 15,30 часова.