Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА број 93/2018 – Извођење додатних радова на санацији зграде Основне школе „Јован Јовановић Змај“, град Суботица

13.08.2018.

 

На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

број 93/2018Извођење додатних радова на санацији зграде Основне школе „Јован Јовановић Змај“, град Суботица

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Природа и обим радова и основна обележја радова: набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације

Број и датум првобитно закљученог уговора:

Уговор о извођењу радова број: 404-02-210/6/2017-11 од  26. октобра 2017. године

Основ за примену преговарачког поступка:

У току извођења радова по првобитно закљученом Уговору број: 404-02-210/6/2017-11 од 26. октобра 2017. године утврђено је да је дошло до појаве непредвиђених-додатних радова. Из тих  разлога неопходно је спровести преговарачки поступак у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) Закона о јавним набавкама. Управа за јавне набавке је дала  позитивно мишљење о основаности примене преговарачког поступка број: 404-02-3077/18 од 27. јула 2018. године.

Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Јаворник д.о.о. Суботица, Ул. Пролетерских бригада бр. 123,  ПИБ 100961109, матични број 08480087

Лице за контакт: Славица Живковић, slavica.zivkovic@privreda.gov.rs, у периоду  7,30 – 15,30 сати.