Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA broj 93/2018 – Izvođenje dodatnih radova na sanaciji zgrade Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“, grad Subotica

13.08.2018.

 

Na osnovu člana 36. stav 7. i člana 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/2015), Ministarstvo privrede objavljuje:

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA

BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

broj 93/2018Izvođenje dodatnih radova na sanaciji zgrade Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“, grad Subotica

 

Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo privrede, Beograd, Ul. Kneza Miloša br. 20, www.privreda.gov.rs

Vrsta naručioca: Organ državne uprave

Priroda i obim radova i osnovna obeležja radova: nabavka, izrada, transport, isporuka i montaža materijala i opreme sa svim ostalim neophodnim radnjama koji su navedeni u predmeru radova i tehničkom izveštaju koji je sastavni deo konkursne dokumentacije

Broj i datum prvobitno zaključenog ugovora:

Ugovor o izvođenju radova broj: 404-02-210/6/2017-11 od  26. oktobra 2017. godine

Osnov za primenu pregovaračkog postupka:

U toku izvođenja radova po prvobitno zaključenom Ugovoru broj: 404-02-210/6/2017-11 od 26. oktobra 2017. godine utvrđeno je da je došlo do pojave nepredviđenih-dodatnih radova. Iz tih  razloga neophodno je sprovesti pregovarački postupak u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 5) podtačka (1) Zakona o javnim nabavkama. Uprava za javne nabavke je dala  pozitivno mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka broj: 404-02-3077/18 od 27. jula 2018. godine.

Naziv i adresa lica kome će naručilac poslati poziv za podnošenje ponuda:

Javornik d.o.o. Subotica, Ul. Proleterskih brigada br. 123,  PIB 100961109, matični broj 08480087

Lice za kontakt: Slavica Živković, slavica.zivkovic@privreda.gov.rs, u periodu  7,30 – 15,30 sati.