Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 1/2019 (набавка горива и мазива) за партију 2 – Evro Premium BMB 95

17.07.2019.

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

у поступку централизоване јавне набавке број 1/2019 (набавка горива и мазива)

за партију 2Evro Premium BMB 95

 

 

Врста поступка: Отворени поступак – централизована јавна набавка

Предмет јавне набавке: Набавка горива – Evro Premium BMB 95

Ознака из општег речника набавки: 09100000

Уговорена вредност износи 2.997.000,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора била је економски најповољнија понуда.

Број примљених понуда: 1.

Датум закључења оквирног споразума: 18. април 2019. године

Датум закључења уговора: 19. јун 2019. године

Oсновни подаци о добављачу: уговор је закључен са добављачем: „Нафтна индустрија Србије“ из Новог Сада, ул. Народног фронта број 12.

Период важења уговора: До 19. јуна 2020. год.