Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму у поступку централизоване јавне набавке број 10/2017 (Услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме и штампача типа Canon – Партија 9)

25.05.2018.

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује

 

 

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

у поступку централизоване јавне набавке број 10/2017 (Услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме и штампача типа Canon – Партија 9)

 

 

Врста поступка: Отворени поступак – централизована јавна набавка

Предмет јавне набавке: Услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме и штампача типа Canon

Ознака из општег речника набавки: 50312000, 07534736

Уговорена вредност износи 600.000,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора била је најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: 2.

Датум закључења оквирног споразума: 27.09.2017. године

Датум закључења уговора: 17.05.2018. године

Oсновни подаци о добављачу: уговор је закључен са добављачем: Malex city copy service d.o.o. из Београда, ул. Мије Ковачевића број 10.

Период важења уговора: До 17.05.2019. год.