Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 3/2017 (набавка горива и мазива) за партију 1 – Евро БМБ 98

27.09.2017.

 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

у поступку централизоване јавне набавке број 3/2017 (набавка горива и мазива)

за партију 1 – Евро БМБ 98

 

 

Врста поступка: Отворени поступак – централизована јавна набавка

Предмет јавне набавке: набавка горива и мазива

Ознака из општег речника набавки: 09132100 – безоловни бензин

Уговорена вредност износи 2.500.000,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора била је економски најповољнија понуда.

Број примљених понуда: 1.

Датум закључења оквирног споразума: 24. март 2017. године

Датум закључења уговора: 21. јун 2017. године

Oсновни подаци о добављачу: уговор је закључен са добављачем: Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад из Новог Сада, ул. Народног фронта број 12.

Период важења уговора: Годину дана од дана потписивања