Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 6/2018 (usluge osiguranja zaposlenih) za partiju 1 – smrt usled nezgode, trajni invaliditet, troškovi lečenja i dnevna naknada

14.03.2019.

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 6/2018 (usluge osiguranja zaposlenih) za partiju 1 – smrt usled nezgode, trajni invaliditet, troškovi lečenja i dnevna naknada

 

Vrsta postupka: Otvoreni postupak – centralizovana javna nabavka
Predmet javne nabavke: Usluge osiguranja zaposlenih i drugih lica
Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 66512100 – usluge osiguranja od nezgode
Ugovorena vrednost iznosi 310.310,00 dinara bez PDV-a
Kriterijum za dodelu ugovora bila je najniža ponuđena cena.
Broj primljenih ponuda: 1.
Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 19. april 2018. godine
Datum zaključenja ugovora: 5. mart 2019. godine
Osnovni podaci o dobavljaču: ugovor je zaključen sa dobavljačem: Generali osiguranje Srbija
a.d.o. iz Beograda, ul. Vladimira Popovića broj 8.
Period važenja ugovora: Do 05. marta 2020. god.