Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 6/2018 (услуге осигурања запослених) за партију 2 – хируршке интервенције и теже болести

14.03.2019.

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

у поступку централизоване јавне набавке број 6/2018 (услуге осигурања запослених)

за партију 2 – хируршке интервенције и теже болести

 

 

Врста поступка: Отворени поступак – централизована јавна набавка

Предмет јавне набавке: Услуге осигурања запослених и других лица

Ознака из општег речника набавки: 66512100 – услуге осигурања од незгоде

Уговорена вредност износи 427.680,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора била је најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: 1.

Датум закључења оквирног споразума: 19. април 2018. године

Датум закључења уговора: 5. март 2019. године

Oсновни подаци о добављачу: уговор је закључен са добављачем: Generali osiguranje Srbija a.d.o. из Београда, ул. Владимира Поповића број 8.

Период важења уговора: До 05. марта 2020. год.